รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย คฑาวุธ จารย์โพธิ์ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 16 พฤศจิกายน 2516 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ศิลา
2 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย สมบัติ ชารากาหมุด ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 1 พฤศจิกายน 2508 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ท่าพระ
3 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาง ศุภลักษณ์ คลังดงเค็ง ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 7 สิงหาคม 2508 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น สาวะถี
4 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาง ประกอบแก้ว ฉิมเพ็ง ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 30 เมษายน 2503 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
5 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย วรวิทย์ ศรีรักษา ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 12 มีนาคม 2507 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น พระลับ
  อำเภอพระยืน ขอนแก่น 3460700967681 นาย วรวิทย์ ศรีรักษา ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 12 มีนาคม 2507 ขอนแก่น พระยืน พระยืน
6 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย บรรเจิด แสนเหลา ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 9 พฤษภาคม 2508 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น สำราญ