รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาย วรรณกร วงษาสันต์ ครู อาสาฯ 18 ตุลาคม 2510 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บ้านเป็ด
2 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น นาง ทับทิม สิงหาบุตร ครู อาสาฯ 22 กรกฏาคม 2504 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น บึงเนียม