รายงานตรวจสอบข้อมูล ครู กศน.
ลำดับ สถานศึกษา ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง วดป. เกิด จังหวัด อำเภอ ตำบล
1 จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว มยุรี นาคดี ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 30 มีนาคม 2522 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
2 จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว สิริทรา โพธิ์ศรี ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 3 เมษายน 2526 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
  อำเภอน้ำพอง ขอนแก่น 3400900053705 นางสาว สิรินทรา โพธิ์ศรี ครู ปวช. 3 เมษายน 2526 ขอนแก่น น้ำพอง ทรายมูล
3 จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว นริศรา ภรมไกรภักดิ์ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 10 ตุลาคม 2522 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
4 จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว พรพรรณ สุทธิปัญโญ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 18 กุมภาพันธ์ 2517 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
5 จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว ดวงใจ แสงพฤกษ์ ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 14 มีนาคม 2531 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
6 จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว ศิโรรัตน์ เนินสะท้าน ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 1 กรกฏาคม 2526 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
7 จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว อรรถพร สุทธิไชยา ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 27 พฤศจิกายน 2524 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
8 จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น นาง วนิฐา โพธิ์เหลือง ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 9 ตุลาคม 2522 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
9 จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว วรางคณา ภูแดนผา ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 23 พฤศจิกายน 2521 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
10 จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น นาง ปริญญา ศิริหัด ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 13 มกราคม 2520 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง
11 จังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น นางสาว เจียมจิต นาอุดม ครู อาสาฯ(พนักงานราชการ) 10 ธันวาคม 2521 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ในเมือง