รายงานจำนวนนักศึกษา โครงการเรียนร่วมฯ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (จำแนกตาม ประเภทวิชา สาขาวิชา และสาขางาน)  ภาคเรียน   ส่งออกในรูปแบบ Microsoft Excel
ลำดับ จังหวัด มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ)
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวม
ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ รวม การบัญชี การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ธุรกิจค้าปลีก รวม เกษตรศาสตร์ รวม การโรงแรม รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ รวม
ยานยนต์ รวม ไฟฟ้ากำลัง รวม อิเล็กทรอนิกส์ รวม การบัญชี รวม การตลาด รวม การเลขานุการ รวม คอมพิวเตอร์ธุรกิจ รวม ธุรกิจค้าปลีกทั่วไป ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ รวม การเกษตร รวม การโรงแรม รวม เทคโนโลยีสารสนเทศ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                                                          
2 เชียงราย                                                          
3 เชียงใหม่                                             3 3 3       3
4 ตาก                                                          
5 นครสวรรค์                                                          
6 น่าน                   8 8               8                   8
7 พะเยา                                                          
8 พิจิตร                                                          
9 พิษณุโลก 2 2         2                                           2
10 เพชรบูรณ์                                                          
11 แพร่                                                          
12 แม่ฮ่องสอน                                                          
13 ลำปาง                                                          
14 ลำพูน                                                          
15 สุโขทัย                                                          
16 อุตรดิตถ์                                                          
รวมทั้งภาค 2 2         2     8 8               8       3 3 3       13
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์ 7 7         7                                           7
18 ขอนแก่น                           1 1 1 25 26 27       4 4 4       31
19 ชัยภูมิ                                                          
20 นครพนม                       2 2 65 65       67                   67
21 นครราชสีมา                                                          
22 บุรีรัมย์                           19 19       19                   19
23 มหาสารคาม                                       1 1 1             1
24 มุกดาหาร                                                          
25 ยโสธร                                                          
26 ร้อยเอ็ด                                                          
27 เลย                                                   22 22 22 22
28 ศรีสะเกษ                                                          
29 สกลนคร                                                          
30 สุรินทร์                           12 12       12                   12
31 หนองคาย                                       2 2 2             2
32 อุดรธานี                                       37 37 37             37
33 อุบลราชธานี                                                          
34 หนองบัวลำภู     1 1     1                                           1
35 อำนาจเจริญ 1 1         1             5 5       5                   6
36 บึงกาฬ                                                          
รวมทั้งภาค 8 8 1 1     9         2 2 102 102 1 25 26 130 40 40 40 4 4 4 22 22 22 205
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี                                                          
38 ชัยนาท                                                          
39 นครปฐม                                                          
40 นนทบุรี                                                          
41 ปทุมธานี                                                          
42 ประจวบคีรีขันธ์                                                          
43 อยุธยา                                                          
44 เพชรบุรี                                       10 10 10             10
45 ราชบุรี                           11 11       11                   11
46 ลพบุรี                           1 1       1                   1
47 สมุทรสงคราม                           36 36       36                   36
48 สมุทรสาคร                                                          
49 สระบุรี                                                          
50 สิงห์บุรี                                                          
51 สุพรรณบุรี                                                          
52 อ่างทอง                                                          
53 อุทัยธานี                                                          
54 สกพ.                                                          
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                          
56 กทม                                                          
รวมทั้งภาค                           48 48       48 10 10 10             58
ภาคใต้
57 กระบี่                                                          
58 ชุมพร                                                          
59 ตรัง                                                          
60 นครศรีธรรมราช                                                          
61 นราธิวาส                                                          
62 ปัตตานี         7 7 7                                           7
63 พังงา                                                          
64 พัทลุง                                                          
65 ภูเก็ต                                                          
66 ยะลา                                                          
67 ระนอง                                                          
68 สงขลา                                                          
69 สตูล                                                          
70 สุราษฏร์ธานี                                                          
รวมทั้งภาค         7 7 7                                           7
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                                                          
72 ฉะเชิงเทรา                                                          
73 ชลบุรี                                                          
74 ตราด                                                          
75 นครนายก                                                          
76 ปราจีนบุรี                           17 17       17                   17
77 ระยอง                                                          
78 สมุทรปราการ                           9 9       9                   9
79 สระแก้ว                                                          
รวมทั้งภาค                           26 26       26                   26
รวมทั้งประเทศ 10 10 1 1 7 7 18     8 8 2 2 176 176 1 25 26 212 50 50 50 7 7 7 22 22 22 309