จำนวนนักเรียนนอกระบบ และห้องเรียน จำแนกตามอายุ เพศ และระดับการศึกษา  ภาคเรียน  
อายุ ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชาย หญิง อื่นๆ/ไม่ระบุ ชาย หญิง อื่นๆ/ไม่ระบุ ชาย หญิง อื่นๆ/ไม่ระบุ ชาย หญิง อื่นๆ/ไม่ระบุ
< 15 294  278    3,894  3,425  93  15,128  7,397  442  405  365  13 
15       1,129  722  40  22,949  11,537  189  5,007  4,249  62 
16       1,277  804  38  29,941  14,673  197  16,438  13,455  116 
17       1,219  716  30  28,619  13,449  117  29,264  22,392  179 
18       978  557  25  22,330  10,451  68  34,773  24,843  145 
19       839  590  14  17,943  8,835  51  35,336  24,077  112 
20       813  549  14,965  6,894  32  30,784  19,423  88 
21       841  550  16,774  5,604  26  30,648  15,360  65 
22       829  574  14,930  4,699  32  26,928  13,007  47 
23       608  547  9,385  4,063  21  17,144  10,793  43 
24       570  463  6,171  3,624  18  12,061  9,452  46 
25-29     2,430  2,201  16  18,135  12,807  84  34,218  31,447  183 
30-34       2,300  2,085  14  9,719  8,572  50  16,037  17,179  105 
35-39       2,228  2,233  14  8,403  9,621  74  10,878  13,480  121 
40-44       2,327  2,711  9,785  12,193  82  9,120  12,833  108 
45-49       2,835  4,135  10  8,940  10,864  73  8,156  10,620  89 
>49       10,215  16,442  51  10,108  12,897  67  10,304  13,489  90 
ไม่ระบุ       2,209  2,852  37  3,277  2,659  22  3,181  3,160  17 
รวม 294  279  37,541  42,156  416  267,502  160,839  1,645  330,682  259,624  1,629 
รวมตามระดับการศึกษา 573  80,113  429,986  591,935 
รวมทั้งหมด 1,102,607