ภาคเหนือ 161,389
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 541,369
ภาคกลาง 196,986
ภาคใต้ 147,338
ภาคตะวันออก 75,205