ภาคเหนือ 107,658
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 404,735
ภาคกลาง 136,741
ภาคใต้ 112,920
ภาคตะวันออก 53,119