ภาคเหนือ 157,433
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 536,940
ภาคกลาง 188,848
ภาคใต้ 145,585
ภาคตะวันออก 72,561