รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                                                                                                                                                                                                                                                                      
2 เชียงราย                                                                                                                           5               5               10                 1                                 1                                                     11
3 เชียงใหม่                         10         77               87   207   85 4 20 7 536 67 591 247 207 806     44 27 793   641   13   2   4,297 1 124 1 7 11 41 10 397 613 1,077 171 318 439     59 34 1,022 1 1,933   21   7   6,287   65 2 13 20 86 15 356 1,073 2,117 197 457 370     123 36 1,359   3,025 1 11   2 1 9,329                                   1               1 20,001
4 ตาก                                                       406     5 6     1 34 7 137 333     2 2 1,195 1 33 1 10       2,173   87     9 8 1 1   209 1 217 31     3 6 398 1 202 1 3       1,178 2 27     8 8 6   7 444 7 303 37     6 4 453 1 386 2         1,701                                                     5,052
5 นครสวรรค์                                                       1   14   2   76 61 162   35         1 151   59 4         566   77   6 1 5   135 728 1,864   198       7 17 1,674   875 7         5,594   108   1 2 23 6 162 997 3,369 3 540 2     45 23 2,170 1 1,114 5         8,571                                                     14,731
6 น่าน                                                       1   45 56     69 16 33 2 162 44     11   39   3           481   1 1 15 14 8   41 119 171   278 68     27 5 102 1 87           938   3   1 21 19 5 69 315 516   700 126     35 10 198 2 250           2,270                                   1   7           8 3,697
7 พะเยา                                                       1 2 23 62 18 1 41 1 39 8 94 1     14 2 76   11 1         395   11 1 8 70 36 1 39 233 244 2 198 10     54 16 379   520 2         1,824   7 15 8 64 40 9 111 427 528 3 359 10     96 23 797   907 2         3,406                                                     5,625
8 พิจิตร                                                           2 16 2       47   14       3 1 6   20           111       1 21 5       112   27       7   69   155           397       1 2 16 8   1 309 1 87       21   136   555 2         1,139                                                     1,647
9 พิษณุโลก                                                       1 10 2 12 2   5 54 59 1 16         2 169   25 1         359   11 39   8 7 2 55 858 465   114       9 3 1,100 1 600 2         3,274   1 18 1 12 13 8 85 1,468 1,076   196 1     25 9 1,883 1 1,027 3         5,827                                       2           2 9,462
10 เพชรบูรณ์                                                       1   4 25 1   47 30 124 2 60         4 254   3           555   4   1 20 3   71 328 1,541 1 666       41 25 1,476   483 1         4,661   7     9 11 2 128 427 2,654   1,104       31 13 1,608   565 3         6,562                                                     11,778
11 แพร่                                                           61 6 2 1 46   175 2 101 2 1   13 1 62   9           482   5   3 3 6 2 29 28 284   73 2     18 2 138   277 1         871   2   4 4 13 4 40 107 615   91 4     29 3 243 1 431           1,591                                                     2,944
12 แม่ฮ่องสอน                                       4           4   6 1   4 6   68 7 34 11 89 97     1 4 246   32         1 607   30 3 1   9 1 56 89 81 22 274 161     5 2 630   288 1 4       1,657   41 8     14 1 67 126 181 17 408 227     4 2 788   409 2 1       2,296                                                     4,564
13 ลำปาง                                                       2   239 151 11 1 32   178   139 20     12 3 234   14 1         1,037   15   5 111 45 5 37 89 581 1 327 9     34 9 660   390           2,318   7   4 109 65 9 49 268 1,485 2 601 22     99 10 1,104   624 1         4,459                                                     7,814
14 ลำพูน                                                               1       15 1         2   2               21           4       35   2 1     3   9   27           81           3     3 70   4 1     14   28   79           202                                                     304
15 สุโขทัย                                                       1   13 3     64   38   31       3 1 36   15           205   8 2 39 4 6 2 86 1 513   196       5 5 405   547           1,819   6 1   4 9 5 121 4 802   328       20 11 647   546           2,504                                                     4,528
16 อุตรดิตถ์                                                       3   79 11 6 1 11 5 149 6 133       27 1 269   19           720                   1                               1                                                                                                         721
รวมทั้งภาค                         10         77   4           91   630 13 567 355 77 11 995 242 1,678 287 1,218 1,303 1   132 49 3,532 1 884 8 23   2 1 12,009 1 373 47 86 272 183 24 947 3,086 7,183 198 2,888 721     272 124 8,067 4 6,384 15 28   7   30,910 2 274 44 33 255 320 78 1,188 5,224 14,166 230 5,178 800     548 144 11,414 6 9,918 21 12   2 1 49,858                                   2   9           11 92,879
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                                                       3   10 66 2   3   17   275       6   421   4           807   53 1 12 42 16 2 112 1 705 1 4,284       62 4 5,992 1 411 3         11,702   59 1 5 22 31 4 108 1 983 2 6,360 1   1 173 9 7,844 3 751 4         16,362                                                     28,871
18 ขอนแก่น                                                       5   57 56 8   71 1 934   796   1   39 3 4,035   10 11     16   6,043   14 1 22 66 14 4 166 560 3,834 1 2,169       63 3 11,010 9 513 18     64   18,531   88   20 77 21 3 261 927 6,720   3,381       136 12 14,535 28 726 23     68   27,026                   4               20   5           29 51,629
19 ชัยภูมิ                                                       10 1 9 27 2   4 1 187   362       3   2,852   2 1         3,461   55 12 6 34 17 4 87   2,656 2 1,955       27 2 15,133 1 171 34     1   20,197   60 9 1 15 14 3 70 3 3,214 1 2,051 2   1 32 3 20,963   279 56         26,777                                   1               1 50,436
20 นครพนม                                                           1 62 3   91 5 17 3 34       4   58   8           286   6   3 43 10 1 160 235 480 1 1,162     1 18 6 999   338 3         3,466   7     28 18 3 56 210 552   1,777 1     25 3 1,304   529 6         4,519               65       1           1               67 8,338
21 นครราชสีมา                                                           70 358 15 3 798 26 492   1,068       33 5 1,092 1 32       11   4,004   9 2 6 204 47 11 830 1,589 5,008   3,227       298 20 8,451 3 1,068 8     11   20,792   5 1 8 123 55 17 449 2,108 7,339 1 4,478       463 43 11,796 11 1,346 11     16   28,270                                                     53,066
22 บุรีรัมย์                                                       2   6 251 2   30 4 221   449       10 2 234   49 3         1,263   25 1 1 171 22 5 206 209 4,063 1 2,610       33 16 3,235 1 2,320 17         12,936   13   1 92 39 4 296 223 9,394 1 4,779       94 15 3,371   1,793 45         20,160                   16   1                           17 34,376
23 มหาสารคาม                                                             26     34   5   211           163   1 8         448 2 1   2 33 1   47   456 1 5,613       56 1 4,157   289 50         10,709 1 5   7 31 7 1 63   1,024   7,964       201   4,501   241 122         14,168                       3                           3 25,328
24 มุกดาหาร                                                           2 5     16   8   80       2   71   16           200   16     4 9 3 32   73   513       7 2 547   682 1         1,889   16     4 10 3 25 1 141   933       21 1 631   642           2,428                                                     4,517
25 ยโสธร                                                             31 2   11   34 1 52           35   2           168       1 49 1   157 210 834   742       4 5 850   143 1         2,997         21 8 2 122 319 1,578   1,819       6 6 977 3 280 1         5,142                                                     8,307
26 ร้อยเอ็ด                                                           2 121 4   3 3 94   390       1   338   4           960   14 1 6 140 21 2 28 343 1,531   1,535       45 4 2,080 1 340 1         6,092   5   2 124 39 1 42 581 3,022   2,737       179 10 2,616   735       1   10,094                                                     17,146
27 เลย                                                       3   16 172 4   57 7 35   410   1   15   526   10 2         1,258   44   1 77 9 2 152 205 364 1 2,163       62 1 3,050   499 6   2     6,638   53 1 12 42 17 2 69 256 670   3,636     2 89 3 4,494   630 7         9,983                                                     17,879
28 ศรีสะเกษ                                                                                                                                                                                                                                                                      
29 สกลนคร                                                         2 130 233 10   9   97   638       17 2 454   47           1,639   56 2 28 131 9   11 113 903   2,543       44 6 3,340   984 1         8,171   27 4 17 83 27 1 21 143 1,256   3,986     1 122 11 3,603   1,392       1   10,695                                                     20,505
30 สุรินทร์                                                       4   5 42 4 1 44 2 62   117       15 3 423   34           756   13   3 50 13 4 139 104 1,398   1,429 1     47 11 5,105   858           9,175   12   3 38 26 6 149 149 2,243   2,955 1 1   72 10 6,029 1 1,025 3         12,723                                   12               12 22,666
31 หนองคาย                                                                                                                                                                               1                               1                                                     1
32 อุดรธานี                                                       3 2 220 398 5   21 5 263 7 470   1   23 1 1,513   13 3     31   2,979   40 2 19 89 14 2 63 390 1,539 2 2,215       34 3 5,827   325 11     10   10,585   60 3 8 53 19 3 70 754 2,485   3,435       101 7 7,855   462 2     24   15,341                   7   13           12               32 28,937
33 อุบลราชธานี                                                           80 165 2 1 13 1 6   65       3   322   16       5   679   6   2 65 17   1 681 157   1,188       23 11 4,168   1,173 4     54   7,550   16 1 1 65 30 1 24 844 338 5 2,171       48 4 5,184 1 1,802 5     24   10,564                                                     18,793
34 หนองบัวลำภู                                                           8 49     12   42 1 147       2   319   9       1   590   2   4 55 3   59   285   797       5 6 2,144   490   1   15   3,866   2   4 42 6 1 55 2 448   1,360       10 13 2,775   579 1     7   5,305                                       1           1 9,762
35 อำนาจเจริญ                                                       1     30 2   2   6   187           208   1           437   8     39 4   6   47 1 697       13   2,533   188 2 1       3,539   10   1 14 5 1 13   134 1 1,374       36 1 3,574   248 1         5,413                       5           3   8           16 9,405
36 บึงกาฬ                                                             34     9   2   26           123               194   2     45     101   155 1 243       5   1,618   11 1         2,182   3     21     83 1 166   551       43   1,882   205 2         2,957                                                     5,333
รวมทั้งภาค                                                       31 5 616 2,126 65 5 1,228 55 2,522 12 5,777   3   173 16 13,187 1 258 28     64   26,172 2 364 22 116 1,337 227 40 2,357 4,640 24,488 12 35,085 1   1 846 101 80,239 16 10,803 161 2 2 155   161,017 1 441 20 90 895 372 56 1,976 6,522 41,708 11 55,747 5 1 5 1,851 151 103,934 47 13,665 289     141   227,928               65   27   23           49   14           178 415,295
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี                                                       14   4 3     136 70 159 8 21           246   56   1       718   48 2 2 7 4 1 321 1,803 1,245 19 164 1       3 2,113   363 4 6       6,106   36 1 1 3 2 1 313 2,517 1,732 16 146 2     1 2 2,409   244 2 4       7,432                                                     14,256
38 ชัยนาท                                                       3   2 126 3   60   133   20       4 1 67   11           430   6     29 6 1 57   848 1 107       11   505   371 2         1,944   13   1 26 19   102   1,305   179       21 10 730   487 1         2,894                                                     5,268
39 นครปฐม                                                             5         10 2             87   3   2       109         13         54   1         1 914   41           1,024   1     6   1     691 3 6 1     1 15 675   29           1,429                                                     2,562
40 นนทบุรี                                                       1 17 1 23         13 1             123               179   7 67   55       2 292 3 1 1       3 1,696   3 1         2,131 1 29 8   70     249 62 705 1             2,732   27 5         3,889                                                     6,199
41 ปทุมธานี                                                         3   1     69   61               137   5           276     19 2 1 3   154   832   1         5 785   86 2         1,890     3   3 1 1 164 3 991   6       1 5 1,221   80 5         2,484                                                     4,650
42 ประจวบคีรีขันธ์                                                                                                                                                                                                                                                                      
43 อยุธยา                                                           13 28 1   118 2 230 3 3       4 1 183   18           604   18   9 13 6 1 274 17 1,423 1 8   2   9 29 1,333   287 10         3,440   13   7 10 10 3 291 65 3,536   9   49   26 23 1,896   366 6         6,310                                                     10,354
44 เพชรบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
45 ราชบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
46 ลพบุรี                                                       1               10   1           32               44                   85   1           216               302           1       122   5           376   6 2         512                                                     858
47 สมุทรสงคราม                                                           2     1 110   47   5           21   4           190       1       66   319   32         4 202   70           694   1       7 5 57   555 1 46       4 4 273   59           1,012                   14               21   1           36 1,932
48 สมุทรสาคร                                                                       5               13               18                   93               243   17           353                   237 1           1 268   2           509                                                     880
49 สระบุรี                                                           2 3 1   94 23 165 1 8       3 1 73   17           391   11   1 1 4   78 553 1,637   18       7 6 731   331 2         3,380   24   1 1 8 3 31 965 2,405 1 29       19 9 1,058   267 11         4,832                                                     8,603
50 สิงห์บุรี                                                                       9               7               16           1       101   1       1   128   11 1         244       1           271   4       3 1 328   5 10         623                                                     883
51 สุพรรณบุรี                                                             187 1 2 27   51   14           88               370   14     72 1 2 68   988 1 41         11 1,308       1       2,507 2 26     37 4 1 98 1 1,515 2 104       2 3 1,983   2 6         3,786                                   19               19 6,682
52 อ่างทอง                                                       2   1 20         34   8       1   34   6           106   3     20   1     170   8           273   118 8         601 1 3   1 15 2       435   13         2 581   187 18         1,258                                                     1,965
53 อุทัยธานี                                                                   17   10   3         1 64   5           100   10 2 1 2 4 1 64   162 1 53       3 3 804   122 8         1,240   22     2 10 4 36   267   95       9 3 1,044   197           1,689                                                     3,029
54 สกพ.                                                                                                                                                                                                                                                                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                                                                                                                                                                                                                                      
56 กทม                                                       13   6 33     103 42 345 89           3 453   85 2 14   5   1,193 1 79   16 57 1 1 279 2,143 3,841 56   1   1 1 49 5,809   1,589 5 9   9   13,947 1 65 2 8 74 2 1 278 2,728 7,240 20   2     3 65 6,894   1,237 8     1   18,629                                                     33,769
รวมทั้งภาค                                                       34 20 31 429 6 3 734 137 1,282 104 83       12 7 1,628   210 2 17   5   4,744 1 196 90 32 270 30 8 1,361 4,518 12,090 82 436 3 2 1 32 114 17,060   3,409 43 16   9   39,803 5 233 14 20 247 66 20 1,619 6,341 22,007 45 642 5 49   90 143 22,468   3,195 74 4   1   57,288                   14               40   1           55 101,890
ภาคใต้
57 กระบี่                                                                   7   5   9           40   1           62   3       1   40 115 322   160   21     1 1,199   336 2         2,200   2   1 3 4 1 2 102 188   248   4   2 1 1,737   315 3         2,613                                                     4,875
58 ชุมพร                                                       6   27 1 1   2 13 7 4 20           133   4           218   28     2 3   11 372 210   133       4   1,226   200 1         2,190   49     3 8   8 370 415   298 1     9   1,993   296           3,450                                                     5,858
59 ตรัง                                                       2     163         53   8           89   4           319   21     101 1   12 4 676   431       1 3 977   234 4         2,465   12     44 5 1 14 7 961 1 580       2 2 1,367   235 3         3,234                                                     6,018
60 นครศรีธรรมราช                                                             61     223 10 9   21       7   102   7           440   11 1   47 4   191 444 116   609     1 21   2,215   339 9         4,008   27     23 6 1 230 635 208   953       12 2 2,135 1 425 13         4,671                                                     9,119
61 นราธิวาส                                                                   67 5 179   45   4       43   29           372 1 3 1 1 1 5 1 20 83 1,100   279   104   2 2 295   461           2,359 1 10   5 3 11 2 24 42 1,148   319 1 96   12   334   372           2,380                                                     5,111
62 ปัตตานี                                                       1   1 62 3   90 22 626 3 59   66   5   230 1 75 5         1,249   4   2 55 10 2 67 611 3,131 1 189   1,133   2 5 1,492 1 908 22         7,635   1 3 4 17 14 2 38 541 3,594 1 263 1 975   17 4 657   715 10         6,857                   1               1   6           8 15,749
63 พังงา                                                           3 2     25   18 32 31           44       1 36     192   4     1 2 1 55 17 198 3 61       1 1 531   3     21     899   5       1 2 45 26 310 5 92   3     1 561   10     7     1,068                                                     2,159
64 พัทลุง                                                       1     140     2 3 36   18           47               247   13     120     21 101 651 1 704       8 2 1,451 2 44 13         3,131   8     80 2   10 99 1,077   985   1   18   1,439 2 51 17 1       3,790                                                     7,168
65 ภูเก็ต                                                                                                                                           3               3                                                                                                         3
66 ยะลา                                                       5   1 30 1   97   406   202   47     1 131   42       5   968   20   10 28 1 1 136 36 2,566 1 571   1,391   2 6 545   530       25   5,869   17   9 26 1 3 64 9 2,627   686   944 1 9 6 444   361 5     27   5,239                                                     12,076
67 ระนอง                                                             1     23   63 36 7           28       165       323   7     8 5   53 39 355 40 101       5 1 245   16   8       883   2 1   8 3 1 51 69 529 12 128       1 2 388   34           1,229                   1   7           4   6           18 2,453
68 สงขลา                                                             394 1   439 67 212   28   8     3 248   64       23   1,487 4 2   1 131 8 1 488 681 2,816   281   87     21 2,764 1 1,156       73   8,515 5 4   2 89 8 2 380 928 4,291   402   62   2 42 2,646   1,520 4     4   10,391                                                     20,393
69 สตูล                                                             10     21 4 38   23           70   26           192   9   1 12 4 3 23 105 484   157   22   8 1 926   503 1         2,259   14     7 3 2 15 107 863   240   6   5 2 820   577 4         2,665                                                     5,116
70 สุราษฏร์ธานี                                                             76       1 7 1 24       4   60   11           184   4   2 17 1   2 37 101   439       11 7 1,407   421 7         2,456   5     16 4   1 160 187   610       8 6 1,698   563 1         3,259                                                     5,899
รวมทั้งภาค                                                       15   32 940 6   996 125 1,659 76 495   125   16 4 1,265 1 263 5 166 36 28   6,253 5 129 2 17 523 45 9 1,119 2,645 12,726 46 4,115   2,758 1 65 50 15,276 4 5,151 59 8 21 98   44,872 6 156 4 21 319 70 17 882 3,095 16,398 19 5,804 3 2,091 1 97 68 16,219 3 5,474 60 1 7 31   50,846                   2   7           5   12           26 101,997
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                                                           3 1         12 1 9           81   1 2         110 2       3         83   96       2 2 684   35 4         911         2 3     1 189   154       3 1 873   23 3         1,252                                                     2,273
72 ฉะเชิงเทรา                                                             28 1   25   31   4       1   8   7           105   2     33 6 1 102 216 276   17       6 4 101   225           989   2     35 7 3 74 430 554   25       10 3 138   275           1,556                                                     2,650
73 ชลบุรี                                                       10   5 16 8   378 10 131 4 9 1     5 4 111   79           771   20   4 7 6   419 522 1,429 6 8       2 6 887 1 1,494 11 2       4,824   3 3 3 29 13 2 570 872 2,725 7 16       6 11 1,156 5 1,329 5 1       6,756                                                     12,351
74 ตราด                                                           1 2 1       20 7 6           138   1           176   1   1       2   263 12 76         2 743   30 1 1       1,132         1 2 1 5 1 431 16 120           852   38 1 2       1,470                                   5               5 2,783
75 นครนายก                                                                   1 2 4               39     1         47         5 1   15 165 130               613   1 6         936   1   1 3 2   11 273 374   1         3 720   1 3         1,393                                                     2,376
76 ปราจีนบุรี                                                           3 11     8 36 147   7       3 1 68   17 1         302   1   1 18 4   49 686 1,180   10       9 16 433   410 3         2,820   4   3 10 7 4 85 1,236 2,106   21       12 11 647   483 4         4,633                   11                   1           12 7,767
77 ระยอง                                                                                                                                                                   1   1       91   3           360   19           475                                                     475
78 สมุทรปราการ                                                           2 6 1 1 96   84 8         1 1 190   75       1   466   1   1 18 5 2 194 1 1,044 2 1 1     4 5 1,668 3 1,318 3         4,271   5   5 4 10 2 198 4 1,857 1 1 2     10 6 2,133 4 1,036 2 1       5,281                   2               4               6 10,024
79 สระแก้ว                                                                                                                                                                                                                                                                      
รวมทั้งภาค                                                       10   14 64 11 1 508 48 429 20 35 1     10 6 635   180 4     1   1,977 2 25   7 84 22 3 781 1,590 4,405 20 208 1     23 35 5,129 4 3,513 28 3       15,883   15 3 13 84 45 12 943 2,817 8,327 24 341 2     41 35 6,879 9 3,204 18 4       22,816                   13               9   1           23 40,699
รวมทั้งประเทศ                         10         77   4           91   720 38 1,260 3,914 165 20 4,461 607 7,570 499 7,608 1,304 129   343 82 20,247 3 1,795 47 206 36 100 1 51,155 11 1,087 161 258 2,486 507 84 6,565 16,479 60,892 358 42,732 726 2,760 3 1,238 424 125,771 28 29,260 306 57 23 269   292,485 14 1,119 85 177 1,800 873 183 6,608 23,999 102,606 329