รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                                                             3 2       42   30       2   5   7           91   1     5 7 2     392   60       2 1 30   200           700   3       6 1     481   115       2   92   291           991                                                     1,782
2 เชียงราย                                                                                                                                                                                                                                                                      
3 เชียงใหม่   32                     13         76     1         122   228 1 160 4 24 7 546 34 527 166 205 1,033     54 23 994   598 2 11   3   4,620 1 127   4 6 47 15 305 362 1,054 138 307 415     67 33 785 1 1,632 3 16       5,318   54 2 15 17 76 18 333 558 2,044 153 479 340     143 34 1,183   2,625 2 9     1 8,086                                                     18,146
4 ตาก                                                       404     6 5   1   32 4 111 21     1 1 637 1 10   15       1,249   100     6 9 1 1   194   210 12     4 5 269 1 185 1 1       999 2 26     9 11 4   8 363 6 281 9     4 2 296 1 233 2 1       1,258                                                     3,506
5 นครสวรรค์                                                           13   5 1 107 58 188   36 1       1 126   64 4         604   70   6 2 13 1 147 676 1,984   213       11 17 1,581   1,117 6         5,844   99   1 5 31 7 183 1,015 3,685 3 497 2     57 26 2,008 1 1,407 3         9,030                                                     15,478
6 น่าน                                                           20 69 3       55 2 143 47     10   106   3           458   4 1 1 29 9       256 1 396 88     46 7 305   173 1 1       1,318   5 1 2 29 24 4   1 631 1 850 136     118 12 560   417 1 1       2,793                                                     4,569
7 พะเยา                                                           15 46 8 1 19 1 41 1 65 1     12 2 22   8           242   4   7 48 20 1 38 201 206   144 1     35 16 212   387           1,320   3 1 7 62 32 4 85 433 531 1 262 5     72 16 602   667           2,783                   5               2   5           12 4,357
8 พิจิตร                                                       3   11 39 10 2 19   122   66       28   31   30           361   11   22 32 19 3 22   616 1 84 1     24 17 233   835           1,920   6   3 14 46 15 39   1,151 1 183       59 9 376   1,368 1         3,271                                                     5,552
9 พิษณุโลก                                                       1 10   12 2   8 41 70 2 24       10 2 172   19 1         374   10 29   11 8 6 68 837 419   137       11 8 976 1 669 2         3,192   2 20 1 12 11 7 103 1,432 1,046   236 4     31 13 1,858 1 1,163 3         5,943                                       2           2 9,511
10 เพชรบูรณ์                                                       1           8 25 48   4         3 95   2           186               33 247 264   7       1 2 237   98           889         1 1   18 584 313   17       1 2 329   137 1         1,404                                                     2,479
11 แพร่                                                           14 5 3   25 1 114 1 127 1     17 1 86   13           408   4   2 5 11 1 17 38 348   203 2     60 2 322   345           1,360   7     4 20 5 24 111 703 1 369 4     60 3 596   574           2,481                                   3               3 4,252
12 แม่ฮ่องสอน                                                       4     2 3   33   13   62 18     2 4 120   19           280   24 1 1   6 1 15   46 2 196 51     4 1 379   174 1         902   23 2     4 1 22   59   362 91     5 1 531   247 2         1,350                                                     2,532
13 ลำปาง                                                       2   195 179 12 1 19   136   152 18     12 2 200   14           942   12   4 125 48 4 44 97 613 1 374 10     57 10 627 1 373           2,400   6 1 7 121 67 13 60 292 1,504 1 646 19     169 8 1,088 1 602 2         4,607                                                     7,949
14 ลำพูน                                                       3   2 10 4       71 24 42 152     16   44   27           395   3 1 2 14 21 7   1 187 10 72 71     99 1 119   306           914   1   5 4 25 8   2 404 2 78 101     108 2 208   502   1       1,451                                                     2,760
15 สุโขทัย                                                       1   4           11   13       3 1 9   13           55   13 2     7 3   3 137   82       9 5 178   325           764   9 1 1 1 11 5 1 6 286   104       17 14 224   596           1,276                                                     2,095
16 อุตรดิตถ์                                                       2   8 10 2   13 5 34   18       20 3 46 1 9           171   8     3 12 2 50 70 207 1 23     1 21 2 163   238           801   5 1 1 6 14 10 85 205 425 1 41       58 15 350 3 616           1,836                                                     2,808
รวมทั้งภาค   32                     13         76     1         122   649 11 442 385 83 12 798 165 1,504 200 1,098 1,292     187 43 2,693 2 836 7 26   3   10,436 1 391 34 49 286 237 47 740 2,532 6,923 154 2,508 651   1 451 127 6,416 4 7,057 14 18       28,641 2 249 29 43 285 379 102 953 4,647 13,626 170 4,520 711     904 157 10,301 7 11,445 17 12     1 48,560                   5               5   7           17 87,776
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                                                       4   7 78 4   2   16   273       6   460   3 1         854   38 1 12 54 22 2 49 1 719   4,978       84 5 6,672   443 9         13,089   57 1 3 29 30 4 70 2 1,059 3 7,360 1   1 200 10 8,793 2 801 17         18,443                       3           4               7 32,393
18 ขอนแก่น                                                       24   65 56 12   41 2 910   884   1   59 3 3,765   8 6     7   5,843 1 14 3 29 73 16 3 102 387 3,617 1 2,274       86 6 9,824 9 384 5     43   16,877   93 1 15 69 26 5 227 683 6,603   3,595       177 9 12,867 24 591 34     57   25,076                   10               19   6           35 47,831
19 ชัยภูมิ                                                                                                                                                                                                                                                                      
20 นครพนม                                                           3 63 3   93 4 19 2 49       9   83   3           331   8   1 75 10   150 234 459   1,237       22 6 863   423 5         3,493   11     50 18 1 95 275 560   1,968 1     34 3 1,161   633 9         4,819               37                                   37 8,680
21 นครราชสีมา                                                           77 383 15 2 632 28 504   1,126       46 5 1,130 1 42       13   4,004   11 2 7 187 47 14 624 1,631 5,465   3,461 1     349 20 8,415   1,002 24     11   21,271   7   9 125 50 21 393 2,200 7,715   4,426       553 51 11,544 7 1,344 3     16   28,464                                                     53,739
22 บุรีรัมย์                                                       2   9 255 7   47 2 212 1 432       11 1 246   49           1,274   15   2 196 28 7 159 148 4,482   2,975       38 19 3,138 1 2,020 18         13,246   9   1 81 33 4 292 174 9,246   4,939       142 17 3,375   1,772 41         20,126                   20   4                           24 34,670
23 มหาสารคาม                                                             19         1   422       1   298   1 3         745 2 1   3 32 1   1   163 1 4,512       60 1 2,762   233 18         7,790 2 2   14 14 6 1     444   6,049       182 1 3,218   173 32         10,138                       13                           13 18,686
24 มุกดาหาร                                                       1   3 36 1   19   25   128       2   105   34           354   16   1 13 15 5 37   121 1 874       14 7 785   1,054 3         2,946   20     13 13 3 27 1 219   1,379       35 2 904   944 3         3,563                       7           1   9           17 6,880
25 ยโสธร                                                             33 2   6 1 31 1 51           30   3           158       1 53 1   134 229 756   723       3 6 776   1 2         2,685   4 2   14 7 2 89 338 1,474   1,826       7 4 1,007 2 279 6         5,061                                                     7,904
26 ร้อยเอ็ด                                                           8 394 7   2 1 143 2 1,113       23   614   19           2,326   19 2 5 309 46 3 32 379 1,955   3,608       213 11 3,246 1 725 1         10,555   16   6 206 60 5 35 703 3,491   6,556 1     651 8 4,156   1,050 6     3   16,953                                                     29,834
27 เลย                                                                                                                                                                                                                                                                      
28 ศรีสะเกษ                                                       2   1 26 3 1 1   40 1 122       17 2 331   7 1         555   83     31 17 4 4 1 586   1,644       39 11 2,834   203 7         5,464   85   1 13 38 6 39 3 1,067 1 3,204       96 10 3,478   258 19         8,318                                                     14,337
29 สกลนคร                                                         2 145 224 11   12 3 132   714       22 3 604   51       1   1,924   60 2 34 183 18 1 27 110 1,016   2,905       64 4 3,425   1,125 1     3   8,978   30 4 22 79 33   34 132 1,378   4,306     1 208 10 3,777   1,576 3     2   11,595                                                     22,497
30 สุรินทร์                                                       4   3 46 4 1 55 2 68   140       19 3 544   36 1         926   21     55 17 3 131 121 1,597   1,615 2 1   59 11 5,771   738           10,142   6   1 39 26 7 159 238 2,394 1 3,242 1     91 8 6,499   829 7         13,548                                   12               12 24,628
31 หนองคาย                                                                                                                                                                                                                                                                      
32 อุดรธานี                                                       5 3 350 877 8 1 22 4 484 1 1,231   1   24 1 2,340   19 8     55   5,434   77 4 21 149 18 2 53 341 2,136 1 4,471 1     116 3 8,268   500 15     13   16,189   89 6 10 77 27 3 53 777 3,087 1 6,701 1   1 228 8 10,982   646 35     3   22,735                   8   15           14               37 44,395
33 อุบลราชธานี                                                           7 54 3       5 7 78       3   91   10           258   8     64 11     559 267 1 984       10 5 1,729   1,201 8         4,847   13     38 24     701 391 2 1,605       67 2 2,241   1,086 15         6,185                                                     11,290
34 หนองบัวลำภู                                                             9     1     1 74       2   225               312 4 3   1 20 2       43   708       3 3 2,092   1 6 1       2,887 1 2     27 3       73   1,307       17 7 2,519   1 2         3,959                                                     7,158
35 อำนาจเจริญ                                                             40     1   5   151       6   155   1           359   5     29 3   2   20 1 431       5   1,755   149           2,400   2     11 6   5   75 1 742       20 1 2,418   229           3,510                       6           3   12           21 6,290
36 บึงกาฬ                                                             11     16       22           32               81   1     28     121   55   409       1   427   4           1,046           1 1 109   32   424       4 1 442   2           1,016                       2           6               8 2,151
รวมทั้งภาค                                                       42 5 678 2,604 80 5 950 47 2,595 16 7,010   2   250 18 11,053 1 286 20     76   25,738 7 380 14 117 1,551 272 44 1,626 4,141 23,457 6 37,809 4 1   1,166 118 62,782 11 10,206 122 1   70   143,905 3 446 14 82 885 401 63 1,627 6,227 39,308 9 59,629 5   3 2,712 152 79,381 35 12,214 232     81   203,509               37   38   50           59   27           211 373,363
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี                                                       21 1 5 8     153 86 176 10 27           274   60   1       822   60 2 1 7 4   315 1,698 1,335 23 192 1     1 3 2,188   371 3 6       6,210   40 1 1 4 2   249 2,294 1,725 14 202 3     3 3 2,541   483 8 4       7,577                                                     14,609
38 ชัยนาท                                                                                                                       1                                   1                                                                                                         1
39 นครปฐม                                                             5         8     2         96   2   1       114   1     13         74   5         1 942   42           1,078         11   1     978 3 9 1     2 17 479   30           1,531                                                     2,723
40 นนทบุรี                                                       1 14 1 24     105   22               196   1           364   9 51   49   1 101 14 344 2 1         3 2,372   33 2         2,982 1 29 7   71     136 38 598 1 1           2,880   19 14         3,795                                                     7,141
41 ปทุมธานี                                                         9   1     81   76               94   2           263     14 2 1     179   1,011           1 3 637   82 4         1,934     4 1   1   202 3 1,197   5       1 7 1,189   74 5         2,689                                                     4,886
42 ประจวบคีรีขันธ์                                                                     50 13               35   1 1         100                 558 152   14         4 377   12 1         1,118   1     1       791 167   18           428               1,406                                                     2,624
43 อยุธยา                                                       2   17 29 1 1 164 1 241 4 7       3 1 328   19 1         819   29   11 17 9 2 259 20 1,799 1 24   2   24 38 1,820   288 4         4,347   6   6 8 23 12 275 48 4,462 3 33   52   51 25 2,579   380 8         7,971                                                     13,137
44 เพชรบุรี                                                             3 1 1   4 101   9       9   7   4           139       1 2 4 3   72 933   48       12   66   34           1,175         5 12 1   130 1,505   95       14   99   51           1,912                                                     3,226
45 ราชบุรี                                                       2   5 1 4 2 68 60 119 1 10 15     11 1 110   53           462   13   2 4 12 6 85 862 1,050 1 42       8 23 803   763 2 3       3,679   4 1   9 14 3 102 1,260 1,420   54 4     24 5 1,573   608 2 1       5,084                   5               3   3           11 9,236
46 ลพบุรี                                                                                                                                                                                                                                                                      
47 สมุทรสงคราม                                                                   92   54   6           16   2           170       1   1   57   355   39       1 4 169   72           699   1       8 4 52   650 1 53       7 4 207   60           1,047                   12               23   1           36 1,952
48 สมุทรสาคร                                                           1       28 1 42 94             93       70       329         2     88 107 465 26             1,084   22           1,794         2     89 130 720 6 4         1 1,679   4 4         2,639                                                     4,762
49 สระบุรี                                                                       8               4               12                   58   1       1   119               179                   101   1       2   158               262                                                     453
50 สิงห์บุรี                                                           4 2     23   34   4       1   49   6           123   1   2 10 2   45   246 1 7       4   327   76 1         722   3   1   8 2 56   578   15 1     17 4 526   146 1         1,358                                                     2,203
51 สุพรรณบุรี                                                       1   3 214 1 2 44   55   11           62               393 1 21     71 3 2 100   939 1 58       2 15 1,352               2,565 3 32     33 4 1 73 1 1,480 1 108         4 1,943   3 3         3,689                                   20               20 6,667
52 อ่างทอง                                                       2   1 54 1       50   11           51   4 2         176   14   1 26 1 1     375   8       2 1 520   133 1         1,083 1 8     27 2       853   16         1 1,018   247 11         2,184                                                     3,443
53 อุทัยธานี                                                               1   13   17   9       2 1 61   7 1         112   7 2 1 2 2 2 44   265 1 109 1     3 3 884   250 5         1,581   22 2   1 11 5 30   416   178       11 2 1,183   354           2,215                                                     3,908
54 สกพ.                                                                                                                                                                                                                                                                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                                                                                                                                                                                                                                      
56 กทม                                                       7   5 60     359 33 486 53           4 617   61 5 13       1,703   67 1 17 63 3 1 533 1,990 5,461 37   2   1 1 55 6,975   1,292 26         16,525 1 71 2 7 68 5   633 2,578 9,760 9   1   1 4 58 8,136   838 5         22,177                                                     40,405
รวมทั้งภาค                                                       36 24 42 401 9 6 1,130 235 1,502 162 94 17     26 7 2,093   222 10 85       6,101 1 222 70 39 267 41 18 1,807 5,321 14,862 93 548 4 2 1 60 153 20,635   3,470 49 9       47,672 6 217 17 16 240 90 29 1,897 7,273 26,610 38 792 10 52 1 136 131 26,618   3,297 61 5       67,536                   17               46   4           67 121,376
ภาคใต้
57 กระบี่                                                                   7   11   19           32   3           72   2     1 1   41 88 404   168   24     1 1,261   354 3         2,348   3   1 7 3 1 3 108 191   283   3   3 2 1,908   331 3         2,850                                                     5,270
58 ชุมพร                                                               1   1 10 9 4 9           124   4           162   29     1 4   13 329 217   170       3 1 1,194   205 1         2,167   37     2 8   11 382 378 1 335 1     14   2,093   319 1         3,582                                                     5,911
59 ตรัง                                                       2     226         56   17           56   4           361   27     94 1   16 14 726   474       3 4 1,068   226 5         2,658   14     46 7 1 15 17 1,008 1 598       6 3 1,340   217 3         3,276                   1                               1 6,296
60 นครศรีธรรมราช                                                             27     135 1 14   6           47   4           234   18 1   21 3   184 255 320 1 182       9 1 931   345           2,271   25     4 2 1 241 385 495   361       16 4 863 1 462 2         2,862                                                     5,367
61 นราธิวาส                                                       9     1 1       202   146   33       97   23           512   18   3 1 4 4   13 1,278   790   202   8 3 808 1 248           3,381   32   5 1 10 1   42 1,185   724   161   10   723   190           3,084                       20                           20 6,997
62 ปัตตานี                                                       2 1 3 76     81 2 915 4 67   130   5   310 1 53 3         1,653   9   4 33 6 1 46 546 4,374 3 159   1,549   3 7 1,415 2 941 17         9,115   2   4 13 6 3 33 557 4,235   152   1,256   17 2 643   698 11         7,632                   1               1   5           7 18,407
63 พังงา                                                           4 2     13   13 25 27           36   2   1 36     159   5     1 4 1 58 10 219 2 75       1 1 562   68     21     1,028   7   1   3 3 47 22 336 6 99   3     2 618   72     7     1,226                                                     2,413
64 พัทลุง                                                       1     191     2 1 24   24           46   2           291   12     106     22 97 647 1 716   1   8 3 1,482 3 73 21 1       3,193   10     69 5   10 116 1,070   1,003   2   25   1,466 3 72 15 2       3,868                                                     7,352
65 ภูเก็ต                                                                   31   39               17   3 1   8     99   1     1 3   62 1 438               207   5 1   6     725   2     4 1 2 87 1 764               246   1 15         1,123                                                     1,947
66 ยะลา                                                       5 1 67 93 1   125 19 577 2 352   59     4 189   59       3   1,556   24   11 43 8 1 134 164 3,095 1 1,067   1,592   11 4 982   961 1     29   8,128   16   10 21 11 2 75 265 2,799 1 1,162   1,073 1 18 7 861   504 3     19   6,848                                                     16,532
67 ระนอง                                                       1   1           24 1 7           39       1       74   12     1 7       115   130       6 1 291   63           626   6     1 2 1     202 1 159       1 2 374   105           854                   1   6           4   6           17 1,571
68 สงขลา                                                             395     399 60 195   36   9       168   65       28   1,355 7 1   2 107 7 2 385 601 2,535   333   81   1 17 2,381 1 1,315       48   7,824 6 3   2 62 7 3 320 829 3,789   433   52   2 39 2,273   1,637 7     2   9,466                   5   10           2               17 18,662
69 สตูล                                                             6     9   34   12       1   42   10           114   12     6 3 1 10 41 341   148   6   5   770   264 1         1,608   17     3 1 3 11 44 622   201   1   1 1 764   294     1     1,964                                                     3,686
70 สุราษฏร์ธานี                                                             67     6 1 12   29         1 46   19           181   5     14     44 36 128   411       1 3 1,398   518 1         2,559 1 6     6 2   22 149 226   580       3 3 1,710   676 4         3,388                                                     6,128
รวมทั้งภาค                                                       20 2 75 1,084 3   809 94 2,125 36 751   231   6 5 1,249 1 251 4 2 44 31   6,823 7 175 1 20 430 51 10 1,015 2,195 14,837 8 4,823   3,455   59 46 14,750 7 5,586 51 1 27 77   47,631 7 180   23 239 68 21 875 2,917 17,300 10 6,090 1 2,551 1 116 65 15,882 4 5,578 64 2 8 21   52,023                   8   36           7   11           62 106,539
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                                                             1         5   8           57   3 1         75 1       4         51 1 89         4 570   30 3         753 1 3     2 2       119   154       1   670   28 2         982                                                     1,810
72 ฉะเชิงเทรา                                                             36     27 1 41   5       5   10   8           133   1   1 33 2   114 212 318   8       1 2 116   243 3         1,054   2     33 5 2 68 397 672   11       10 4 166   277 2         1,649                                                     2,836
73 ชลบุรี                                                       4   9 18 8 2 205 46 176 6 8 1     5 5 348   86 1         928   25   7 12 4 2 313 976 1,854 4 8 1     2 8 2,020   1,542 13 3       6,794   14 3 3 21 15 7 441 1,546 3,344 8 18       7 15 2,688 3 1,340 19         9,492                                                     17,214
74 ตราด                                                           1 3 1       24 6 9           135   1     1     181   1           1   280 11 82         2 720   31 1 2       1,131   1     1 2 1 4 1 424 19 127         1 844   37   1       1,463                                   5               5 2,780
75 นครนายก                                                             3     2 2 8             1 61     1         78         3 2   15 198 162               642   1 6         1,029   1   1 6 3   18 238 428   2         1 664   2           1,364                                                     2,471
76 ปราจีนบุรี                                                           3 26     7 40 142   5       5   31   22 1         282       1 18 7   55 643 1,344   14       10 12 256   404 1         2,765   4   2 14 9 3 79 1,224 2,319   21       13 12 467   442 5         4,614                   14                   1           15 7,676
77 ระยอง                                                       1   15 24 1   71 4 95 13 16           205   54       8   507   5   2 16 3 1 79 220 539 19 23         2 1,450   669 19     29   3,076   2     9 4 2 103 345 438 4 40       2 2 3,097   187 15     10   4,260                                   6               6 7,849
78 สมุทรปราการ                                                           3 6   1 110   119 3 1 1     5 2 148   76           475 2 4   1 18 6 2 185   1,183 3 3 1     2 9 1,372 3 1,642   1       4,437   5   6 1 9 1 191 4 2,142   1 1     14 12 1,784 3 1,262 2         5,438                   4               7   1           12 10,362
79 สระแก้ว                                                                                                                                                                                                                                                                      
รวมทั้งภาค                                                       5   31 117 10 3 422 93 610 28 52 2     20 8 995   250 4   1 8   2,659 3 36   12 104 24 5 762 2,249 5,731 38 227 2     15 39 7,146 3 4,562 46 6   29   21,039 1 32 3 12 87 49 16 904 3,755 9,886 31 374 1     47 47 10,380 6 3,575 45 1   10   29,262                   18               18   2           38 52,998
รวมทั้งประเทศ   32                     13         76     1         122   752 42 1,268 4,591 185 26 4,109 634 8,336 442 9,005 1,311 233   489 81 18,083 4 1,845 45 113 45 118   51,757 19 1,204 119 237 2,638 625 124 5,950 16,438 65,810 299 45,915 661 3,458 2 1,751 483 111,729 25 30,881 282 35 27 176   288,888 19 1,124 63 176 1,736 987 231 6,256 24,819 106,730 258 71,405 728 2,603 5