รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                                                       1   2 29 4 1 33   119   55 11     4   45   32           336   12     33 22 8 100   1,161   241 2     15 7 512   819           2,932   4 1 2 16 28 7 132 1 1,657   372 11     27 11 677   988 14         3,948                                                     7,216
2 เชียงราย                                                       48 1 219 7 9 1 161 2 236 181 212 278 1   27 78 1,566   67 1 46   100   3,241   155 5 6 9 22 2 160 168 608 110 469 410     62 74 3,220   693 8 30     1 6,212 1 118 4 4 7 30 7 156 335 1,273 49 616 492     112 42 4,164 1 1,181 13 4       8,609                                   13   1           14 18,076
3 เชียงใหม่                                                       249 1 216 3 31 6 595 58 634 277 270 1,180     50 23 1,192   605   12   47   5,449 1 121 2 8 8 55 19 278 630 1,311 179 344 432     92 39 957 1 1,992   13   11   6,493   79 4 14 15 89 21 327 1,180 2,385 185 529 396     188 37 1,579   3,195   4   3 1 10,231                   1     1         1               3 22,176
4 ตาก                                                       399   6 8 6   30 35 220 6 197 167     1 1 1,376 1 122 1 62       2,638   80   1 6 16 4 50 144 535 3 239 53     5 8 616 1 397 1 21       2,180 1 43     8 25 10 91 420 1,122 9 333 58     10 8 644 1 557 6 1       3,347                   8                               8 8,173
5 นครสวรรค์                                                           39   5 1 107 57 191   47 1       2 113   65 3         631   72   2 3 19   138 696 2,120   210       17 14 1,450   1,222 2         5,965   101   2 3 38 11 169 1,036 3,824 3 533 1     70 30 1,869   1,499 4         9,193                                                     15,789
6 น่าน                                                       1   90 138 5 1 46 16 95 1 301 110     12   121   6           943   7 1 2 58 19 5 47 110 399 1 714 203     72 6 362 2 243   1       2,252   4 1 2 48 54 5 65 327 1,019 1 1,362 418     199 5 650 1 649   1       4,811                   2               1   10           13 8,019
7 พะเยา                                                         1 24 146 27 1 22 1 100 2 194 6     31 2 150   18           725   8 2 14 88 45 6 46 185 349 1 289 15     83 23 600   566           2,320 1 20 15 7 84 62 13 81 438 787 2 514 17     202 21 1,177   1,012           4,453                   7               1   5           13 7,511
8 พิจิตร                                                       2   30 51 7 1 8   100   43       35 4 29   36           346   7 1 1 29 21 7 29   697 1 114 1     46 22 271   984           2,231   7   3 21 53 17 61 1 1,245 1 201       87 16 416 1 1,510           3,640                                                     6,217
9 พิษณุโลก                                                       2 7 1 13 3   50 28 71 2 22       12 1 173   29           414   7 36   6 11 7 106 850 476   152       10 4 932 1 735           3,333   4 17 1 13 12 18 169 1,464 1,191   258       39 15 1,888 1 1,164           6,254                   4                   9           13 10,014
10 เพชรบูรณ์                                                       2   8 13 4 1 74 31 118 1 88       1 9 201   8   1       560   8   3 16 9 2 84 429 1,564   863       43 20 1,566   541           5,148   5     6 18 4 105 831 2,288   1,351 1     56 8 1,769   620 2         7,064                                                     12,772
11 แพร่                                                           41 6 7 3 20   194 2 160 1     20 1 112   14           581   5   1 7 32 1 22 50 434   267 12     88 4 478   438 1 1       1,841   19   3 9 39 8 26 116 962   483 8     85 8 830   736 5         3,337                                                     5,759
12 แม่ฮ่องสอน                                                       9 1 1   7 1 69 17 31 13 82 118         199   30           578   24 4 1   14 2 31 121 99 24 318 215     8 3 652   306 1 6       1,829   46 7 1   13 4 43 147 191 17 457 234     13 1 788   380 2         2,344                                                     4,751
13 ลำปาง                                                       4   268 224 19 1 22   155 1 215 17     19 2 250   16 2         1,215   13   5 130 55 7 37 99 736 1 423 14     77 12 741 1 388 4         2,743   8 1 7 129 66 15 87 281 1,667 1 747 22     216 11 1,158 2 651 6         5,075                                                     9,033
14 ลำพูน                                                       1   2 9 5   3   108 30 52 204     46   126   31           617   7 1 3 8 29 10 19 2 281 9 106 90     126 1 397   432   3       1,524   6   9 5 38 12 13 4 684 3 108 108     165 3 675 1 714   1       2,549                                                     4,690
15 สุโขทัย                                                       2   31 3 1 1 66   41   41       3 1 31   28           249   12 2 27 12 15 4 144 4 638   331       18 7 555   1,039           2,808   33 4 3 6 18 7 167 4 1,225   522       57 16 848 1 1,535           4,446                                                     7,503
16 อุตรดิตถ์                                                       1   90 15 8 2 13 6 132 1 152       21 2 111 1 16           571   44 3 3 7 24 6 41 133 589   309     1 94 7 442   554           2,257   35 2 6 10 39 11 85 340 1,166 1 613 1     224 18 828 3 1,090           4,472                                                     7,300
รวมทั้งภาค                                                       721 11 1,068 665 148 21 1,319 251 2,545 517 2,131 2,093 1   282 126 5,795 2 1,123 7 121   147   19,094 1 582 57 77 420 408 90 1,332 3,621 11,997 329 5,389 1,447   1 856 251 13,751 6 11,349 17 75   11 1 52,068 3 532 56 64 380 622 170 1,777 6,925 22,686 272 8,999 1,767     1,750 250 19,960 12 17,481 52 11   3 1 83,773                   22     1         16   25           64 154,999
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                                                       9   11 124 2   3   14   226       4   348   3 1         745   23 1 8 141 22 2 60 1 606 2 4,867     2 90 7 6,173   503 4         12,512   29   4 28 35 3 60 2 877 1 7,086 1     208 10 7,911   804 6         17,065                       5           11               16 30,338
18 ขอนแก่น                                                       16   114 62 12 1 61 2 1,083   1,109   1   50 3 4,238   11 6     14   6,783 1 19 5 32 72 24 3 129 466 4,672 2 2,999       116 6 10,601 13 638 8     39   19,845 1 39 2 21 64 29 7 252 799 7,979 1 4,593 1     234 14 13,711 40 810 20     51   28,668                   8               33   12           53 55,349
19 ชัยภูมิ                                                       24 1 19 62 2   14 1 273 1 711       12 1 4,520   4           5,645   72 12 11 28 15 7 137   3,161 2 2,685       40 3 16,081   238       1   22,493   56 6 4 18 22 1 130 3 3,543   2,821 2   1 53 1 21,576   315           28,552                                                     56,690
20 นครพนม                                                           5 106 4   72 4 31 1 97       24   141   7           492   15   1 90 21 1 145 213 428   1,860     1 27 8 1,352   616 10         4,788   11     46 19 1 87 286 642   2,700 1     57 4 1,791   729 14         6,388               38                                   38 11,706
21 นครราชสีมา                                                           73 440 15 1 681 25 484   1,237       57 2 1,188   34       18   4,255 1 5 1 8 184 53 15 693 1,500 6,020   3,620       419 25 8,569   915 29     15   22,072   3 1 7 130 57 19 449 2,107 8,301   4,711       674 53 11,384   1,404       15   29,315                                                     55,642
22 บุรีรัมย์                                                       2   11 309 7 1 52 2 254 1 469       18 3 217   43           1,389   19   6 200 35 6 190 166 5,121   3,381       51 21 3,057 1 1,616 1         13,871   9   2 71 38 7 252 189 9,272   5,307       215 24 3,245   1,747 1         20,379                   19   6                           25 35,664
23 มหาสารคาม                                                             49     52   2   379       5   217   3 4         711 9 2   4 53 2   79   391 1 5,377       88 2 3,814   321 32         10,175 6 4   16 21 7 2 96   888   7,814     1 246 1 4,454   216 54         13,826                       17                           17 24,729
24 มุกดาหาร                                                       1   3 63 2   20   16   147       3   94   34           383   20   2 24 16 8 30   146 1 978       18 6 792   1,024           3,065   24   1 16 15 3 25 1 225   1,483       51 1 944   918           3,707                       10           1   10           21 7,176
25 ยโสธร                                                           1 39 2   8 1 35 1 60           27   3           177   2     56 4   125 236 811   898       4 5 682   224           3,047   4 4   13 10 2 102 358 1,454   1,842       11 5 1,040 4 293 2         5,144                                                     8,368
26 ร้อยเอ็ด                                                           7 434 8   6 1 111 1 567       22   290   10 1         1,458   13 2 6 336 39 2 34 395 1,690   3,324       216 3 2,520   709 2     1   9,292   19   8 209 69 6 35 753 3,242   6,252 2     831 10 3,385 1 1,089 3     2   15,916                                                     26,666
27 เลย                                                       3   22 189 4   113 2 36   534   1   22   534   6 2         1,468   48   1 82 16 3 122 192 394 2 2,568       101 1 2,807   417 7   2     6,763 2 49 1 14 32 25 2 76 282 635 1 3,802     2 145 3 4,217   498 11         9,797                   5   3           12   2           22 18,050
28 ศรีสะเกษ                                                       2     29 9 1 2   44 1 212       22 2 469   24 1         818   82     42 51 11 4 3 652 1 2,383       70 16 4,908   534 4         8,761   118   1 21 102 15 54 6 1,172 1 4,558     1 204 18 6,196 2 677 10         13,156                                                     22,735
29 สกลนคร                                                       1 2 194 410 12   13 5 168 1 917     1 31 3 739   54       16   2,567   61 2 44 211 25 1 31 148 1,131   3,381       99 10 3,486   1,145       12   9,787   25 4 24 113 39 1 33 210 1,494 1 4,683     1 261 16 4,003   1,628       5   12,541                                                     24,895
30 สุรินทร์                                                       2   1 45 4 1 63 1 78   186       22 1 504   26           934   17     64 24 4 108 175 1,839   1,837 2 1   59 11 5,640   628           10,409   7   1 42 35 7 157 261 2,768 2 3,746 1     118 6 6,334   646           14,131                                   12               12 25,486
31 หนองคาย                                                       1   1 126 1   21   78 22 40       1   348               639 1 5   1 91 5 1 51   944 28 237       39 4 3,082   5 10         4,504   7 1   51 10 3 62 1 1,594 3 494 2     119   3,695   11 16         6,069                   4               16               20 11,232
32 อุดรธานี                                                       7 3 386 996 8 1 8 8 488 1 1,360   1   26   2,284   22 4     42   5,645   93 4 15 175 21 3 19 253 2,194   5,291       153 5 8,198   506 7     12   16,949   108 6 8 88 28 4 18 682 3,290 1 7,187 1   1 341 8 11,435   604 23     3   23,836                   9   16           14   1           40 46,470
33 อุบลราชธานี                                                       1   37 575 6     1 13 9 240       23   550   11       6   1,472 1 17 1 1 309 28 3   660 580 9 3,691 1     77 14 7,153 1 1,616 12 1   74   14,249   23 1 1 149 66 6 1 875 1,006 7 6,084 1     319 19 9,718 2 2,308 13     16   20,615                                   2               2 36,338
34 หนองบัวลำภู                                                     1     9 53     13   34   111       5   380   7       3   616 10 3   2 57 7 1 52   270   823       5 2 2,547   388   1   42   4,210 1 2   3 47 4 2 55   471   1,492       31 5 2,961   455       16   5,545                                                     10,371
35 อำนาจเจริญ                                                             44 13   11   4 1 210       6   182   1           472   10     40 6   13   51 1 705       20 1 2,452   172   1       3,472   11   2 12 10   22   146 1 1,425       64   3,181   298           5,172                       7           4   13           24 9,140
36 บึงกาฬ                                                       1     123 2   16   14 1 75       2   215   4           453 1 3   1 95 3   114   132   970       29 1 2,678   236 1         4,264   5   2 51 3 3 111 1 141   1,431       156 3 2,551   584           5,042                   2   7           11               20 9,779
รวมทั้งภาค                                                     1 70 6 894 4,278 113 6 1,229 53 3,260 41 8,887   3 1 355 15 17,485   307 19     99   37,122 24 529 28 143 2,350 417 71 2,136 4,408 31,233 49 51,875 3 1 3 1,721 151 96,592 15 12,451 127 3 2 196   204,528 10 553 26 119 1,222 623 94 2,077 6,816 49,140 19 79,511 12   7 4,338 201 123,732 49 16,034 173     108   284,864               38   47   71           116   38           310 526,824
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี                                                       25 3 5 8     119 77 191 13 35           283   34   2       795   67 1 1 7 4   338 1,843 1,533 32 215 1       3 2,210   339   10       6,604   40   1 4 3   258 2,441 1,968 21 247 3     3 3 2,693   407   3       8,095                                   7               7 15,501
38 ชัยนาท                                                       2   4 156 3   26   117   19       2   63   16           408   18     34 6 1 62   896 1 116       18 2 648   421           2,223   36   1 25 14   76 1 1,479   179       28 2 960   469           3,270                                                     5,901
39 นครปฐม                                                           2 4     24 6 61 9   1       1 199   4           311   12   1 11 1   63 341 644 3 13       2 10 1,997 1 127 22 1       3,249   5 1 1 13   2 70 405 1,684 5 15 2     9 19 2,361   50 11 1       4,654   2 1                                             3 8,217
40 นนทบุรี                                                       1 9 2 18     144   41 3             222               440 4 18 28   49     38 25 476 1 1         3 2,462   10 3         3,118 2 49 4   65     135 60 614 1 4       2   3,236   11 4         4,187                                   5               5 7,750
41 ปทุมธานี                                                         12   12     106   142 51             198   7           528     10 3 14     282 162 1,871 10 2 1     1 15 1,321   288 1         3,981     6 3 21 2 3 230 319 2,681   6 1     3 16 1,666 1 469 27         5,454                                                     9,963
42 ประจวบคีรีขันธ์                                                             1     23 61 38   1           123   2 1         250   1           135 794 503   26   1   2 4 1,298   53           2,817   3 1   2 1 1 88 1,090 815   50       2 4 1,616   47 2         3,722                                                     6,789
43 อยุธยา                                                       3   18 35   1 163   275 4 10       4 2 365   12           892   16   10 17 11 1 243 23 1,921 1 28   4   34 49 1,976   279 4         4,617 1 8   6 8 32 13 255 54 4,697 4 51   65   74 20 2,563   396 2         8,249                                                     13,758
44 เพชรบุรี                                                             1 1 1 17 28 143   12       3   42   4           252   1   1 2 8 3 183 303 1,276   71       18 1 408   118 1         2,394   2   1 7 13 2 112 671 2,308   114       21   583   39 4   1     3,878                                   10               10 6,534
45 ราชบุรี                                                       1   6 3 4 2 90 57 175 1 17 3     13 2 92   63           529   12   1 7 13 8 85 882 1,222 2 53       17 24 769   858   4       3,957   5 1   8 19 4 128 1,342 1,623 1 74 2     32 8 1,622   577           5,446                   7               3   3           13 9,945
46 ลพบุรี                                                       2   1 1 3   2 15 79   14       1   227   6           351   5       8   20 1,860 730   81         1 1,612   132 2         4,451   4   1 3 17 2 52 3,147 1,548   172       3 5 2,351   200 10         7,515                                   9               9 12,326
47 สมุทรสงคราม                                                                   83   49   8         1 18   1           160         1 2   53   370   39       2 2 173   64           706   1       8 4 48   633 1 61       11 4 188   44           1,003                   12               23   1           36 1,905
48 สมุทรสาคร                                                           1       29   55 127             116       81       409               84 87 543 20             1,160   16 1         1,911   1     2 1   88 128 807 7 5         1 1,779   3 2         2,824                                                     5,144
49 สระบุรี                                                       2   2 8 1 1 38 20 182 2 13       5   91   11       2   378   23     2 8 2 52 596 2,090 1 30       23 8 911   302 1         4,049   24 1 2 2 12 6 46 1,139 2,935   46       43 12 1,161   232 3         5,664                                                     10,091
50 สิงห์บุรี                                                           5 3 1   29   39   21       2   64   6           170   4   3 11 4 1 71   403 3 26       7 1 416   100 1         1,051   3       13 4 85 1 918   42 1     24 4 654   196 2         1,947                                                     3,168
51 สุพรรณบุรี                                                       1   4 261   2 55   70   13         2 81               489 1 22     70 6 3 95   1,138 1 72       2 15 1,499               2,924 5 36   1 43 5 1 92 2 1,806   121         5 2,095   4 1         4,217                                   24               24 7,654
52 อ่างทอง                                                       1   11 46 1   24   125   23       1   59   7           298   23   1 28 3 1 77   691   21       7 1 741   243           1,837 1 8   1 38 3 3 117 1 1,495   30       8 5 1,297   418 8         3,433                                                     5,568
53 อุทัยธานี                                                               2   10   25   12 1     2 1 69   7           129   12 2 2 1 3 2 30   336 1 137 1     3 2 1,072   260 4         1,868   6 2   1 13 4 28   466   187 1     14 5 1,377   334           2,438                                                     4,435
54 สกพ.                                                                                                                                                                                                                                                                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                                                                                         532                 797   8           1,337         2       780 2               1,164   14           1,962                                                     3,299
56 กทม                                                       15   23 64 1   435 21 800 145   1       4 853   129 4 15   7   2,517   77 2 11 73 5 5 630 2,160 8,457 54 1 6   1 2 73 9,026   2,135 6 2   6   22,732   99 1 5 68 8 2 649 3,046 14,103 14 1 2   2 4 110 10,362   1,508 10     1   29,995                                                     55,244
รวมทั้งภาค                                                       53 24 84 621 17 7 1,417 285 2,607 355 198 6     33 13 3,165   309 5 98   9   9,306 5 311 43 34 327 82 27 2,541 9,608 25,100 130 932 9 5 1 138 214 30,496 1 5,753 46 17   6   75,826 9 330 17 23 312 164 51 2,557 14,627 42,582 54 1,405 12 65 2 281 223 39,728 1 5,418 86 4 1 1   107,953   2 1             19               81   4           107 193,192
ภาคใต้
57 กระบี่                                                                   9   6   15   1       49   3           83   3     1 4   34 95 361   221   20   2 2 1,305   464 3         2,515   3   1 9 3 1 10 141 233   318   4   3 1 1,996   332 2         3,057                                                     5,655
58 ชุมพร                                                               1   5 5 13 8 15           140   5           192   41     1 4   22 327 319   219       4 1 1,160   191           2,289   56     3 10   20 381 543 1 397 1     28   2,025   281           3,746                   4               7               11 6,238
59 ตรัง                                                       2     232         59   20           75   5           393   25 1   93 4   22 56 824   455       3 4 1,077   243 6         2,813   18     43 3 1 23 55 1,150 1 629       8 4 1,368   243 1         3,547                   1                               1 6,754
60 นครศรีธรรมราช                                                       5     105     145 14 37   45       6 3 123   14 1     1   499   60 1 1 45 8   180 451 950 2 1,239     1 31 7 3,092   907 6         6,981   77     20 11 3 272 655 1,517 2 1,788       49 6 3,100   1,140 18         8,658                                   3               3 16,141
61 นราธิวาส                                                       11   2 8 3   93 18 286   187   55   2   523   60           1,248 2 13 1 7 12 8 5 56 228 1,739   1,038   351   20 4 3,263 1 628           7,376 2 35 2 3 8 29 3 32 250 1,715   995 1 309   45 7 2,973 2 475           6,886                                                     15,510
62 ปัตตานี                                                       3 1 3 98 3   51 23 1,157 2 120   175   5   249 1 74 4         1,969   7   4 35 15 3 33 590 5,273 2 303   1,961 1 10 7 1,331 2 1,002 23         10,602   3 2 4 13 18 4 37 572 4,980   321 1 1,359   30 3 755 1 828 13         8,944                   4       1       2   4           11 21,526
63 พังงา                                                           4 4     23   11 42 9           55   2   3 21     174   12     4 5 2 45 7 299 8 110         1 585   84     17     1,179   8 1 1 1 4 4 45 7 411 7 108   8     2 674   66     12     1,359                                                     2,712
64 พัทลุง                                                             242     2 1 13   14         1 45   2           320   15     118   1 18 90 600 1 711   1   11 4 1,307 5 67 8         2,957   7     78 3   16 118 985   1,036   2   26   1,455 7 71 10 4       3,818                                                     7,095
65 ภูเก็ต                                                       2           31   36           1   58   11     8 20   167   2     2 3   50   384               919   162     6 10   1,538   2     6 1 2 74   738               1,075   135 10     2   2,045                                                     3,750
66 ยะลา                                                       6   58 123 1 1 157 17 612 5 389   84     1 206   73       5   1,738   22   11 53 11   164 139 3,302 1 1,152   1,541   15   983   940 1     37   8,372   11   9 13 7 1 116 165 2,870 1 1,220   1,062 1 23 4 902   413       15   6,833                                                     16,943
67 ระนอง                                                       1     2     30   83 54 10           28       206   20   434   13 1   8 8   37 30 431 42 140       5 1 347   45           1,108   6     6 2 1 41 53 604 5 188       2 1 548   92           1,549                   2   7           3   6           18 3,109
68 สงขลา                                                             443     203 69 192   34           176   79       47   1,243 16 2   2 112 7 2 373 777 2,958 1 395   39   2 18 2,677 1 1,385 1     54   8,822 9 4   3 65 9 3 269 1,077 4,646 2 493   20   3 39 2,541   1,657 8         10,848                   6   11           2               19 20,932
69 สตูล                                                           4 13     17 1 53 1 28       4   67   27           215   29 1   13 6 4 10 69 617   247   4   8   864   733           2,605   28     5 3 3 8 78 1,002   305   6   4 2 804   757     5     3,010                                                     5,830
70 สุราษฏร์ธานี                                                       2   3 289     29 28 58 1 81       5   103   24 1     30   654 1 17     60 2   145 423 693 1 1,150       22 15 2,149   626 4     1   5,309 1 33     42 8 1 139 423 1,239   1,603       27 11 2,365   814 9         6,715                                                     12,678
รวมทั้งภาค                                                       32 1 74 1,559 8 1 795 176 2,616 113 967   315   23 5 1,897 1 379 6 209 29 123   9,329 19 261 5 25 557 85 17 1,189 3,282 18,750 58 7,380   3,917 2 133 64 21,059 9 7,477 52   23 102   64,466 12 291 5 21 312 111 27 1,102 3,975 22,633 19 9,401 3 2,770 1 248 80 22,581 10 7,304 71 4 17 17   71,015                   17   18   1       17   10           63 144,873
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                                                             9     62   69   41           141   3 1         326 1       14 3 1 72 5 550   236       2 4 1,359   29 3         2,279 2 3     8 7 1 63 11 1,001   492       12   1,815   21 1         3,437                                                     6,042
72 ฉะเชิงเทรา                                                           2 243 3   35 1 110 1 17       10   23   40           485   2 1 1 123 8 2 179 206 1,050   86       20 6 259 1 981 1         2,926   3 1   113 15 4 85 373 2,280 2 180       57 14 419   1,133           4,679                                                     8,090
73 ชลบุรี                                                       3   15 23 9 1 158 48 192 7 8       6 1 438   74 2     43   1,028   27   4 14 7 6 263 983 1,982 3 12 1     4 3 2,443 1 1,571 10 4       7,338   15 3 17 18 15 9 373 1,641 3,446 2 22       12 11 3,133 4 1,426 14         10,161                                                     18,527
74 ตราด                                                           1 2         33 7 10         1 151   2     1     208   1     1     3   301 14 78         2 699   62   2       1,163       7 1 3 1 5 1 408 14 137       1 1 914   50   1       1,544                                   5               5 2,920
75 นครนายก                                                             3     10 2 13       1     1 115     1 1       147   6     2 3   24 197 303   4       2   943   9 2         1,495   23   1 5 4 2 45 324 648   3       2 1 870   38 2         1,968                                                     3,610
76 ปราจีนบุรี                                                           3 33 1   10 39 141   5       5 2 28   17           284       1 21 8 1 65 633 1,337   14       19 11 252   387 2         2,751   2   2 12 6 3 118 1,214 2,310   24       20 14 448   412 8         4,593                   16                   1           17 7,645
77 ระยอง                                                     1     19   1   76 4 178 12 14         1 275   59       25   665   64 2 2 4 4 2 79 279 648 7 34           2,120   558 14 1   28   3,846   3   4 4 4 2 108 327 565 3 41       4 3 3,113   249 24     9   4,463                   1               15               16 8,990
78 สมุทรปราการ                                                             17 3 2 132   136 3 1 1     2 2 141   103           543 3 7   3 29 6 2 198   1,404 5 3 1     4 9 1,458 2 1,661   1       4,796   7   7 8 11 4 213 3 2,338   1 1     21 10 1,906 1 1,140           5,671                   3               7               10 11,020
79 สระแก้ว                                                       1 2   185 2 1 8 17 87 11 36       3 2 38   12           405   13 2 1 59 17 3 34 367 1,046 6 171       17 18 564   553 10         2,881   11 4 3 34 12 3 38 701 1,590 4 189       46 17 697   770 12         4,131                                                     7,417
รวมทั้งภาค                                                     1 4 2 40 515 19 4 491 111 959 41 132 1 1   26 10 1,350   310 4 1 1 68   4,091 4 120 5 12 267 56 17 917 2,670 8,621 35 638 2     68 53 10,097 4 5,811 42 8   28   29,475 2 67 8 41 203 77 29 1,048 4,595 14,586 25 1,089 1     175 71 13,315 5 5,239 61 1   9   40,647                   20               27   1           48 74,261
รวมทั้งประเทศ                                                     2 880 44 2,160 7,638 305 39 5,251 876 11,987 1,067 12,315 2,100 320 1 719 169 29,692 3 2,428 41 429 30 446   78,942 53 1,803 138 291 3,921 1,048 222 8,115 23,589 95,701 601 66,214 1,461 3,923 7 2,916 733 171,995 35 42,841 284 103 25 343 1 426,363 36 1,773 112 268 2,429 1,597 371 8,561 36,938 151,627 389 100,405 1,795 2,835 10 6,792 825 219,316 77 51,476 443 20 18 138 1 588,252   2 1         38