รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย  ภาคเรียน  
ลำดับ จังหวัด ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม ไม่มีกลุ่มเป้าหมาย เด็กด้อยโอกาส สตรีกลุ่มเสี่ยง ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้นำท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ผู้ต้องขัง ทหารกองประจำการ ผู้ใช้แรงงาน แรงงานต่างด้าว เกษตรกร ชาวไทยภูเขา ปอเนาะ ชุมชนแออัด อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติศาสนกิจ อื่นๆ คนไทยในต่างประเทศ เยาวชน English Program เด็กต่างด้าว (อายุ 6 -15 ปี) เด็กชาวเล เด็กเร่ร่อน ผู้หนีภัยในพื้นที่พักพิงฯ รวม
ภาคเหนือ
1 กำแพงเพชร                                                       1   1 12 3   27   108   43 2     5   39   26           267   9   2 30 18 5 128   1,083   176 1     16 6 507   715           2,696   7 2 1 18 23 4 146 2 1,642 1 319 1     19 11 707   944 2         3,849                                                     6,812
2 เชียงราย                                                       65 1 256 5 3   207 2 197 177 193 271     14 123 1,614   60 2 41   95   3,326   177 4 7 6 24 2 230 213 580 139 409 448     44 72 3,297   628 7 53     1 6,341   140 3 4 12 29 4 249 346 1,330 59 509 516     81 42 4,435   1,150 9 10       8,928                                   7               7 18,602
3 เชียงใหม่   32                     13         77               122   235 1 187 4 24 7 547 55 640 241 207 1,043     56 27 1,080   638   12   6   5,010 1 140   5 6 46 16 305 644 1,165 176 317 430     68 35 1,003 1 1,985   16   7   6,366   68 2 17 16 78 18 333 1,078 2,248 176 480 373     146 38 1,636   3,121   9   5 1 9,843                   1     1         1               3 21,344
4 ตาก                                                       494     7 6   32 31 200 6 158 374     2 2 1,323 1 95 1 60       2,792   103   1 6 12 2 40 197 537 3 269 73     4 8 657 1 433 2 20       2,368 2 35     10 17 12 77 475 1,059 9 344 48     6 6 768 1 531 7 1       3,408                   7                               7 8,575
5 นครสวรรค์                                                       1   13   4 1 76 61 172   37         1 145   61 4         576   76   6 2 7 1 134 728 1,889   218       7 18 1,616   1,019 6         5,727   109   1 4 28 7 155 998 3,411 3 504 2     50 26 2,201 1 1,397 6         8,903                                                     15,206
6 น่าน                                                           92 115 5 1 45 16 84 2 314 90     16   152   4           936   6 1 22 41 17 1 47 110 344 1 639 195     56 8 418 2 243 1 1       2,153   5 1 3 44 43 7 69 310 921 1 1,232 386     148 12 781 1 613 1 1       4,579                                   1   7           8 7,676
7 พะเยา                                                       1   22 94 16 1 19 1 51 1 100 4     13 2 108   16           449   6 1 9 77 40 3 38 205 271 2 215 15     65 17 525   550           2,039   11 12 8 85 49 14 86 437 665 2 418 13     139 24 1,067   970           4,000                                                     6,488
8 พิจิตร                                                       3   11 40 10 2 19   140   66       28 1 34   37           391   10   22 31 19 3 22   665 1 86 1     26 21 249   994           2,150   6   3 14 49 15 39 2 1,222 1 186       68 16 399   1,552 3         3,575                                                     6,116
9 พิษณุโลก                                                       1 10   12 2   8 41 71 2 24       10 2 171   19 1         374   13 29   11 8 6 68 836 433   138       11 8 996 1 670 2         3,230   2 20 1 12 11 7 103 1,431 1,058   236 4     31 12 1,876 1 1,167 3         5,975                                       2           2 9,581
10 เพชรบูรณ์                                                       2   6 16 2   49 26 137 1 78         8 187   6           518   6   2 16 7 1 79 289 1,642 1 784       42 30 1,680   565 3         5,147   7     8 12 5 91 668 2,510   1,271 1     48 11 1,838   619 4         7,093                                                     12,758
11 แพร่                                                           47 5 4   25 1 195 1 202 1     13 1 104   15           614   9   3 5 26 1 22 40 402   251 10     60 3 396   478           1,706   14 1 2 7 30 7 26 103 867 1 446 10     75 7 719 1 794           3,110                                                     5,430
12 แม่ฮ่องสอน                         29         5   4           38   8 1 3 4 7   60 10 38 12 106 96     2 5 220   40   1       613   31 2 1   10 1 21 108 108 27 333 185     7 3 657   317 1 5       1,817   42 7     14 2 40 160 195 18 468 239     7 3 811   441 2 1       2,450                                                     4,918
13 ลำปาง                                                       2   200 184 12 1 20   151   155 18     14 2 214   14           987   12   4 128 48 4 48 99 646 1 377 10     57 11 669 1 386           2,501   7 1 7 125 67 13 61 307 1,599 1 653 19     166 9 1,145 1 612           4,793                                                     8,281
14 ลำพูน                                                       3   3 10 6   1   89 25 48 195     33   125   28           566   7 1 3 16 28 8 17 2 251 13 89 91     110 1 413   410 1 1       1,462   6   7 7 31 10 15 2 649 4 95 139     138 3 696 1 699 4 1       2,507                                                     4,535
15 สุโขทัย                                                       2   21 4     62   49   37       3 1 36   32           247   16 2 36 11 12 4 143 3 671   277       12 6 588   1,076 1         2,858   26 6 3 7 17 7 166 7 1,194   479       37 17 857 1 1,476 1         4,301                                                     7,406
16 อุตรดิตถ์                                                       2   75 9 6 1 13 6 116 4 106       23 3 217 1 20           602   46 3 2 5 24 3 50 120 503 2 288     1 70 5 436   620           2,178   32 2 5 6 32 13 85 319 1,050 1 526 1     163 21 881 5 1,167 1         4,310                                                     7,090
รวมทั้งภาค   32                     42         82   4           160   820 13 937 521 110 14 1,210 250 2,438 472 1,874 2,094     232 178 5,769 2 1,111 8 114   101   18,268 1 667 43 125 391 346 61 1,392 3,594 11,190 366 4,866 1,459   1 655 252 14,107 6 11,089 24 96   7 1 50,739 2 517 57 62 375 530 145 1,741 6,645 21,620 277 8,166 1,752     1,322 258 20,817 13 17,253 43 23   5 1 81,624                   8     1         9   9           27 150,818
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
17 กาฬสินธุ์                                                       4   7 74 4   2   18   273       8   471   6 1         868   38 1 12 52 20 2 67 1 716   4,966       83 4 6,676   456 5         13,099   58 1 3 28 29 4 73 2 1,058 3 7,358 1   1 196 10 8,773 2 817 17         18,434                       3           4               7 32,408
18 ขอนแก่น                                                       25   72 56 13   42 2 1,035   969   1   59 3 4,171   9 3     7   6,467 1 18 3 30 74 19 3 100 429 4,211 2 2,558       88 7 11,055 9 539 6     49   19,201   98 1 17 69 29 6 229 782 7,526   4,167       209 13 14,261 31 784 28     63   28,313                   9               22   7           38 54,019
19 ชัยภูมิ                                                       24 1 17 53 1   17 1 237   467       9 1 3,783   2           4,613   66 12 6 33 14 6 150   3,012 2 2,442       30 3 15,788   215 23     1   21,803   55 7 2 16 21 2 146 3 3,414 1 2,562 2   1 40 2 21,392   298 24         27,988                                                     54,404
20 นครพนม                                                           3 79 3   93 4 21 2 64       18   152   5           444   8   1 80 16 1 148 235 498   1,666     1 27 6 1,363   516 11         4,577   14     52 22 2 66 272 632   2,464 1     43 3 1,795   727 11         6,104               65       1           1               67 11,192
21 นครราชสีมา                                                           77 378 15 2 635 29 506   1,121       45 5 1,122   41       13   3,989   10 2 7 188 45 14 631 1,608 5,471   3,458 1     340 20 8,481   1,013 15     11   21,315   5   9 124 50 21 397 2,174 7,727   4,433       552 49 11,563 4 1,356       17   28,481                                                     53,785
22 บุรีรัมย์                                                       2   9 258 7   47 2 214 1 431       11 1 244   51           1,278   16   1 195 28 6 158 146 4,455   3,000       37 18 3,159 1 2,055 5         13,280   9   2 83 32 3 292 169 9,330   4,921       141 17 3,350   1,756 25         20,130                   16   3                           19 34,707
23 มหาสารคาม                                                             47     46   3   498       2   440   2 12         1,050 2 2   3 56 1   77   365 1 5,776       61 1 4,148   268 54         10,815 2 4   14 28 8 1 92   973   8,069     1 208 1 4,657   214 109         14,381                       13                           13 26,259
24 มุกดาหาร                                                       1   3 36 1   19   25   129       2   107   33           356   18   1 13 15 5 36   121   904       14 6 794   1,078           3,005   22     13 13 3 26 1 217   1,434       35 2 918   974           3,658                                                     7,019
25 ยโสธร                                                             33 2   6 1 31 1 52           30   3           159       1 53 2   134 224 823   809       4 6 811   207           3,074   4 2   14 7 2 89 338 1,478   1,834       7 4 1,010 2 278           5,069                                                     8,302
26 ร้อยเอ็ด                                                           8 394 7   2 1 143 2 1,124       23   616   19           2,339   19 2 5 308 45 3 30 378 1,965   3,613       213 7 3,241 1 715           10,545   16   6 202 59 5 35 703 3,532   6,552 1     653 11 4,139   1,048       2   16,964                                                     29,848
27 เลย                                                       3   20 186 3   72 5 36   372   1   16   496   6 2         1,218   46   1 83 10 2 164 210 405 1 2,390       70 1 3,057   446 6   2     6,894   54 1 13 26 18 2 98 256 678 1 3,805     2 114 3 4,478   580 12         10,141                   5   3           12   2           22 18,275
28 ศรีสะเกษ                                                       4   1 27 8 1 1   42 1 183       18 3 648   19           956   97     49 46 9 4 2 677   2,267       59 13 5,153   479 1         8,856   110   1 22 76 10 39 5 1,225 1 4,217       157 16 6,256 2 642 6         12,785                                                     22,597
29 สกลนคร                                                         2 146 208 12   12 3 133   703       19 2 593   53           1,886   60 2 34 172 18 1 27 110 1,029   2,938       62 4 3,518   1,135           9,110   30 4 22 78 33   33 132 1,391   4,341     1 208 10 3,855   1,581           11,719                                                     22,715
30 สุรินทร์                                                       4   3 47 4 1 55 2 69   139       19 3 544   35           925   21     53 17 2 131 121 1,591   1,595 2 1   59 11 5,793   757           10,154   7   1 39 25 7 159 239 2,394 1 3,229 1     92 8 6,514   844           13,560                                   12               12 24,651
31 หนองคาย                                                       1   1 125     21   93 13 32       1   352               639   5   1 85 5 2 66   987 29 221       27 2 3,300   4 8         4,742   5 3   49 8 7 60 1 1,701 3 463 2     89 1 3,995   10 9         6,406                   1               5               6 11,793
32 อุดรธานี                                                       6 2 350 919 8 1 21 4 503 2 1,100   1   24 1 2,299   18       55   5,314   77 4 29 149 19 2 53 341 2,177 1 4,598 1     122 3 8,641   521       13   16,751   91 6 12 85 28 3 56 772 3,120 1 6,836 1   1 233 9 11,306   671 14     29   23,274                   8   14           14               36 45,375
33 อุบลราชธานี                                                       2   46 508 7 1 14 1 13 9 208       20   746   14 1     4   1,594 1 11 1 1 295 26 2 2 671 475 9 3,251 1     57 20 7,958   1,552 22     60   14,415   22 2 1 152 50 3 27 820 895 9 5,504 1     223 23 10,394   2,325 21 1   24   20,497                                   1               1 36,507
34 หนองบัวลำภู                                                           9 24     8   47 1 94       2   257   10           452 3 3   7 37 4 1 48   310   808       3 7 2,334   489 1 1   16   4,072 1 3   3 40 4 1 47 1 480   1,412       16 9 2,932   522 1     5   5,477                                       1           1 10,002
35 อำนาจเจริญ                                                             40 11   3   6 1 204       6   216   1           488   10     41 3   5   44 1 690       13   2,632   152   1       3,592   7   1 14 8 1 20   140 2 1,359       45 1 3,463   237 1         5,299                       6           3   10           19 9,398
36 บึงกาฬ                                                             90 2   16   13 1 72       1   198   3           396 1 3     83 3   120   173   879       22 1 2,832   237 1         4,355 1 5   2 52 3 2 107 1 166   1,415       86 2 2,482   666           4,990                                                     9,741
รวมทั้งภาค                                                       76 5 772 3,582 108 6 1,132 55 3,188 34 8,235   3   303 19 17,485   330 19     79   35,431 8 528 27 140 2,099 356 61 2,151 4,476 29,505 46 48,829 5 1 1 1,391 140 100,734 11 12,834 158 2 2 150   203,655 4 619 27 109 1,186 523 85 2,091 6,671 48,077 22 76,375 10   7 3,347 194 127,533 41 16,330 278 1   140   283,670               65   39   43           74   20           241 522,997
ภาคกลาง
37 กาญจนบุรี                                                       21 1 5 8     153 86 182 10 27           274   60   1       828   60 2 1 7 4   315 1,724 1,423 23 187 1     1 3 2,209   370   6       6,336   40 1 1 4 2   250 2,281 1,857 14 211 3     3 3 2,547   492   4       7,713                                                     14,877
38 ชัยนาท                                                       1   2 154 3   34   161   18       1 1 58   12           445   9     35 5 1 63   842 1 110       11   578   394           2,049   14   2 27 18   91   1,376   175       21 9 806   462           3,001                                                     5,495
39 นครปฐม                                                       2     5     29 10 34 1   3       1 175   6   1       267   22     15     84 334 507 4 11       2 8 2,026 1 80 25         3,119   11     11   2 106 385 1,625 4 14 1     3 19 2,165   35 20 1 1     4,403   2 1                                             3 7,792
40 นนทบุรี                                                       1 14 1 24     183   23               267   1           514   9 52   49   1 123 22 415 2 1         3 2,360   41 2         3,080 2 29 7   71     192 50 606 2 1           2,967   19 13         3,959                                                     7,553
41 ปทุมธานี                                                         9   15     77 1 105 24           3 178   6           418     14 3 14 1   191 127 1,791 9         1 10 1,292   325 5         3,783     3 5 18 1 1 193 210 2,388   6       1 17 1,861 1 526 18         5,249                                                     9,450
42 ประจวบคีรีขันธ์                                                             1     27 54 40 3 1           112   2 1         241   1           158 760 523 2 25         5 1,271   62 3         2,810   2 1   2 1   111 1,087 746   41       3 4 1,595   58 8         3,659                                                     6,710
43 อยุธยา                                                       2   18 29 1 1 163 2 243 4 7       3 1 333   19           826   29   11 17 9 2 260 19 1,837 1 23   2   24 39 1,830   304 4         4,411   7   6 10 24 12 281 48 4,521 3 34   52   51 25 2,610   388 6         8,078                                                     13,315
44 เพชรบุรี                                                             5 1 1 8 12 139   12       9   61   5           253       1 4 8 4 174 294 1,270   55       14 1 385   97 4         2,311         15 13 2 171 549 2,271   105       17   642   74 2         3,861                                   10               10 6,435
45 ราชบุรี                                                       2   5 2 4 2 67 63 119 1 11 15     12 1 117   52           473   13   2 5 12 8 86 862 1,067 1 47       10 22 838   770 2 3       3,748   4 1   9 19 4 101 1,254 1,445   59 4     26 5 1,635   609 2 1       5,178                   5               3   3           11 9,410
46 ลพบุรี                                                       3   1 3 3   3 22 70   9           238   13           365   2       8   13 1,462 708   65           1,652   98 2         4,010   2     2 13 1 50 2,423 1,336   142       2 3 2,505   243 7         6,729                                   1               1 11,105
47 สมุทรสงคราม                                                                   92   54   6           16   2           170       1   1   57   355   39       1 4 173   72           703   1       8 4 52   654 1 52       7 4 210   60           1,053                   12               23   1           36 1,962
48 สมุทรสาคร                                                           1       28 1 43 94             89       70       326         2     88 107 463 25             1,052   22           1,759         2     89 131 721 6 4         1 1,631   4 4         2,593                                                     4,678
49 สระบุรี                                                       1   1 8 1   37 20 174 2 14       4   65   16           343   18     1 8 2 58 528 1,895   22       11 7 777   367 2         3,696   23   2 3 11 4 29 985 2,693 1 39       24 11 1,125   257 16         5,223                                                     9,262
50 สิงห์บุรี                                                           4 2     24   42   14       2   53   5           146   3   2 11 5   46 1 419 1 25       4 1 349   107 1         975   4   2   10 3 57 1 954 1 39 1     17 4 558   191 1         1,843                                                     2,964
51 สุพรรณบุรี                                                       1   3 229 1 2 44   56   11           75               422 1 21     80 3 2 100   1,069 1 58       2 15 1,528               2,880 3 32     37 4 1 73 1 1,669 2 118         4 2,216   3           4,163                                   20               20 7,485
52 อ่างทอง                                                       2   8 66 1   20   76   14       1   62   5 2         257   14   2 36 2 1 49   538   15       5 1 752   186 1         1,602 1 8     35 3 2 81   1,259   18       7 2 1,377   362 12         3,167                                   1               1 5,027
53 อุทัยธานี                                                               2   13   19   11       2 1 69   7 1         125   10 2 1 2 3 2 44   314 2 140 1     3 3 1,052   285 8         1,872   25 2   2 12 5 31   483   205       11 3 1,359   386           2,524                                                     4,521
54 สกพ.                                                                                                                                                                                                                                                                      
55 สถาบันการศึกษาทางไกล                                                                                                                 1       585                 664   3           1,253         3       883 3               1,043   9           1,941                                                     3,194
56 กทม                                                       12   9 61     388 36 765 108   1       24 835   126 6 14   5   2,390   93 1 20 72 4 2 588 2,263 7,967 68 3 2   1 1 92 8,933   2,238 26     8   22,382 1 80 2 10 71 8 1 660 3,085 13,631 18   3   2 4 107 10,638   1,650 6     1   29,978                                                     54,750
รวมทั้งภาค                                                       48 24 58 612 17 6 1,390 307 2,345 247 155 19     34 32 3,077   337 10 86   5   8,809 1 304 71 44 351 73 25 2,497 9,088 23,403 140 826 4 2 1 90 214 29,721 1 5,821 85 9   8   72,779 7 282 17 28 322 147 42 2,618 13,373 40,238 52 1,263 12 52 2 197 221 39,490 1 5,828 115 6 1 1   104,315   2 1             17               58   4           82 185,985
ภาคใต้
57 กระบี่                                                             1     7   11   19           32   4           74   2     1 1   41 88 401   166   24     1 1,267   358 3         2,353   3   1 8 3 1 3 108 191   281   3   3 2 1,905   335 3         2,850                                                     5,277
58 ชุมพร                                                               1   1 10 9 4 9           124   4           162   35     1 4   19 330 318   173       3 2 1,097   205 1         2,188   37     3 8   11 378 377 1 335 1     14   2,098   318 1         3,582                                                     5,932
59 ตรัง                                                       2     227         57   17           56   4           363   27     95 1   16 15 757   473       3 4 1,061   225 5         2,682   14     47 7 1 15 17 1,039 1 600       6 3 1,349   215 3         3,317                                                     6,362
60 นครศรีธรรมราช                                                       5     95 1   141 10 30   32       7 1 111   12 1         446   80 2 1 76 4   198 442 894   1,189     1 27 12 3,191   906 8         7,031   73     28 10 1 247 707 1,393   1,723       35 8 3,089 1 1,195 12         8,522                                                     15,999
61 นราธิวาส                                                       9     6 2   103 7 300 2 172   54       528   57           1,240 2 19 1 5 10 8 5 56 195 1,846   1,106   403   19 4 3,288 1 625           7,593 1 35 2 5 8 28 6 36 248 1,826   1,032 1 320   36 2 3,014   477           7,077                                                     15,910
62 ปัตตานี                                                       2 1 3 93 3   86 2 983 4 83   141   5   337 1 64 3         1,811   9   4 44 11 1 49 541 4,752 3 224   1,642   4 9 1,536 3 1,044 16         9,892   2 4 4 18 15 3 33 556 4,839   312 1 1,375   21 4 712   803 11         8,713                   1               1   5           7 20,423
63 พังงา                                                           4 2     13   13 25 27           36   2   1 36     159   5     1 4 1 58 10 219 2 76       1 1 562   68     21     1,029   7   1   3 3 47 21 336 6 99   3     2 619   72     7     1,226                                                     2,414
64 พัทลุง                                                       1     191     2 1 27   25           46   2           295   11     106     22 97 689 1 736   1   8 3 1,452 3 71 21 1       3,222   10     69 5   10 116 1,081   1,012   2   25   1,455 3 71 15 2       3,876                                                     7,393
65 ภูเก็ต                                                       1           31   40           1   57   15 1   8     154   3     2 3   62 1 444 2             808   134 1   6 13   1,479   3     5 1 2 87 1 778 1             981   113 15     2   1,989                                                     3,622
66 ยะลา                                                       5 1 55 94 1   125 18 577 2 343   59     4 189   60       3   1,536   24   11 44 8 1 134 166 3,096 1 1,098   1,605   11 4 985   973 1     29   8,191   16   10 24 11 2 75 263 2,802 1 1,173   1,068 1 18 7 866   512 2     19   6,870                                                     16,597
67 ระนอง                                                       1   1 2     28   76 35 7           39       166       355   12     8 7   36 44 455 40 133       6 1 330   64   9       1,145   6 1   9 3 1 49 78 636 7 161       1 2 499   106           1,559                   1   6           4   6           17 3,076
68 สงขลา                                                             414     398 59 239   33   12     1 210   63       37   1,466 7 2   2 124 7 2 389 770 3,053   348   102   1 20 2,588 1 1,349       60   8,825 7 3   3 84 7 3 325 1,061 4,694   456   63   2 41 2,461   1,659 6     3   10,878                                                     21,169
69 สตูล                                                           4 10 1   14 2 52   28       1   61   31           204   12   1 16 5 4 13 71 546   196   13   13 1 982   639 1         2,513   20     6 2 3 12 74 891   262   5   7 2 857   674     1     2,816                                                     5,533
70 สุราษฏร์ธานี                                                       3   3 297     43 30 57 2 122       6 2 93   32       27   717   23     65 2   186 401 605 1 1,228       16 8 2,233   768 4     3   5,543 1 59     49 7 1 150 433 1,122   1,698       18 12 2,562   931 6         7,049                                                     13,309
รวมทั้งภาค                                                       29 2 70 1,432 9   992 139 2,471 74 917   266   20 8 1,919 1 350 5 167 44 67   8,982 9 264 3 24 593 65 14 1,279 3,171 18,075 50 7,146   3,790 1 112 70 21,380 8 7,429 61 10 27 105   63,686 9 288 7 24 358 110 27 1,100 4,061 22,005 17 9,144 3 2,839 1 186 85 22,467 4 7,481 74 2 8 24   70,324                   2   6           5   11           24 143,016
ภาคตะวันออก
71 จันทบุรี                                                           5 2     103   61   36           155   3 1         366 1       12 3   90 4 550 1 195         4 1,318   35 2         2,215 1 4     4 7 1 89 6 989   395       5   1,822   33 3         3,359                                                     5,940
72 ฉะเชิงเทรา                                                           1 158 1   26 1 96 1 21       13   25   35           378   2 1 2 116 6 2 114 211 993   58       16 2 233   899           2,655   2 1 1 115 13 4 69 395 2,151   107       37 9 338   1,202           4,444                                                     7,477
73 ชลบุรี                                                       4   9 19 8 2 204 47 182 6 7 1     5 5 353   87 1         940   26   7 12 4 2 297 994 1,906 4 8 1     2 9 2,090   1,589 12 3       6,966   14 3 3 21 16 8 436 1,549 3,405 8 18       7 15 2,753 3 1,347 14         9,620                                                     17,526
74 ตราด                                                           1 3 1       27 6 9           146   1     1     195   1   1       1   290 12 87         2 782   32 1 2       1,211         1 2 1 4 1 443 20 128         1 894   41   1       1,537                                   5               5 2,948
75 นครนายก                                                             3     2 2 11             1 132     1         152   5     3 2   16 197 216 1 2   2   1   943   14 5         1,407   15   1 7 4 2 18 317 565   3       2 1 968   29           1,932                                                     3,491
76 ปราจีนบุรี                                                           3 26     7 40 141   5       5   31   23 1         282       1 18 7   54 641 1,350   14       10 12 256   422 1         2,786   4   1 14 9 3 79 1,223 2,344   21       13 10 465   450 5         4,641                   14                   1           15 7,724
77 ระยอง                                                       2   16 6 1   71 4 115 14 16           211   54       8   518   74 1 2 12 3 4 81 218 631 19 30         2 1,948   681 6     29   3,741   7   1 4 5 2 105 343 499 4 40       2 4 3,207   200 11     10   4,444                                   6               6 8,709
78 สมุทรปราการ                                                           3 6 1 1 110   123 2 1 1     5 2 145   81           481 2 4   1 23 6 2 183 1 1,221 3 3 1     2 9 1,395 4 1,717   1       4,578   5   6 2 10 1 187 4 2,185   1 1     14 12 1,845 3 1,305           5,581                   3               6               9 10,649
79 สระแก้ว                                                       1 2 13 58   2 9 19 87 15 32       3 1 38   17   1       298   8 1 1 44 23 5 44 386 981 4 173       14 17 593   513 4         2,811   10 3 2 28 11 3 50 650 1,545 7 150       28 12 762   759 5         4,025                                                     7,134
รวมทั้งภาค                                                       7 2 51 281 12 5 532 113 843 44 127 2     31 9 1,236   301 4 1 1 8   3,610 3 120 3 15 240 54 15 880 2,652 8,138 44 570 2 2   45 57 9,558 4 5,902 31 6   29   28,370 1 61 7 15 196 77 25 1,037 4,488 14,126 39 863 1     108 64 13,054 6 5,366 38 1   10   39,583                   17               17   1           35 71,598
รวมทั้งประเทศ   32                     42         82   4           160   980 46 1,888 6,428 256 31 5,256 864 11,285 871 11,308 2,115 269   620 246 29,486 3 2,429 46 368 45 260   75,100 22 1,883 147 348 3,674 894 176 8,199 22,981 90,311 646 62,237 1,470 3,795 4 2,293 733 175,500 30 43,075 359 123 29 299 1 419,229 23 1,767 115 238 2,437 1,387 324 8,587 35,238 146,066 407 95,811 1,778 2,891 10 5,160 822 223,361 65 52,258 548 33 9 180 1 579,516   2 1