รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด พะเยา สถานศึกษา อำเภอภูกามยาว ระดับ มัธยมต้น ภาคเรียน 58/1   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอภูกามยาว พะเยา 5812000184 นาย สายธาร สูงกรม
2 อำเภอภูกามยาว พะเยา 5812000175 นาย โน นามอยู่
3 อำเภอภูกามยาว พะเยา 5722000508 นาย ธีระวัฒน์ ไชยเรือนสูง
4 อำเภอภูกามยาว พะเยา 5712000417 นาง ฟองศรี งานหมั่น
5 อำเภอภูกามยาว พะเยา 5622000523 นางสาว กมลวรรณ วัชระขจรเกียรติ
รายการทั้งสิ้น : 5
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า