รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด พะเยา สถานศึกษา อำเภอภูกามยาว ระดับ ประถม ภาคเรียน 58/1   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอภูกามยาว พะเยา 5421000168 นาย วิทยา วาสอนใจ
2 อำเภอภูกามยาว พะเยา 5711000290 นาย ฉัตรชัย ฟักแก้ว
3 อำเภอภูกามยาว พะเยา 5711000302 นาย ณรงค์ฤทธิ์ เสาร์สุวรรณ
4 อำเภอภูกามยาว พะเยา 5711000311 นาย ครรณทรง เครือวงค์
5 อำเภอภูกามยาว พะเยา 5421000113 นางสาว อรพรรณ ก้อนคำ
รายการทั้งสิ้น : 5
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า