รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด พะเยา สถานศึกษา อำเภอดอกคำใต้ ระดับ มัธยมปลาย ภาคเรียน 58/1   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5723000345 นาย เจษฎา นันตา
2 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5723000336 นาย บุญชู เมืองชื่น
3 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5613000457 นาง สุภัสสมร ยาวุฒิ
4 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5523000693 นาย พรพงศ์ สมศรี
5 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5513000931 นางสาว ประภาพร วังศิริ
6 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5513000520 นาย วิชัย มหายศ
7 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5423000618 นาย ศิวกร สงวนทรัพย์
8 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5313000775 นางสาว จริยา จันทาศรี
9 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5813001263 นาย พิภพ สมศรี
10 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5813001272 นาย สมหยุด สมศรี
11 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5813001423 นาย พยัพ ราชเนตร์
รายการทั้งสิ้น : 11
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า