รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด พะเยา สถานศึกษา อำเภอดอกคำใต้ ระดับ มัธยมต้น ภาคเรียน 58/1   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5812000188 นาย บุญตัน เมืองชื่น
2 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5812000179 นาย ฉลอง คำบุญเรือง
3 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5722000557 นางสาว นฤมล งามตา
4 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5722000436 นางสาว บานเย็น ใจประเทือง
5 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5722000397 นาย กรพัฒน์ สืบแสน
6 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5712000765 นาย ดิเรก เผ่าเต็ม
7 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5612000276 นางสาว กิ่งแก้ว นันตา
8 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5512000303 นาง พิมพาภรณ์ ไชยสาร
9 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5412001334 นาย กรกช จังหวัดเขตร์
10 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5312000633 นางสาว สุนิดา คือเครือ
11 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5812000919 นาย สงัด สมศรี
รายการทั้งสิ้น : 11
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า