รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด พะเยา สถานศึกษา อำเภอดอกคำใต้ ระดับ ประถม ภาคเรียน 58/1   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5811000242 นางสาว พร สมศรี
2 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5811000233 นางสาว รัตนาวดี สมศรี
3 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5811000224 นาย เกตุ คุณกิจ
4 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5721000312 นาย ทักษิณ ราชเนตร
5 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5721000200 นาง ต๋อง ใจวงค์
6 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5811000523 นาย วิชัย บุญยืน
7 อำเภอดอกคำใต้ พะเยา 5811000532 นาย วิทวัส ปิงยศ
รายการทั้งสิ้น : 7
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า