รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด พะเยา สถานศึกษา อำเภอเชียงม่วน ระดับ มัธยมปลาย ภาคเรียน 58/1   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเชียงม่วน พะเยา 5723000065 นาง จันมิตร เชื้อหมอ
2 อำเภอเชียงม่วน พะเยา 5713000684 นาย นพรัตน์ คำลือ
3 อำเภอเชียงม่วน พะเยา 5613000896 นางสาว สนม เมืองก้อน
4 อำเภอเชียงม่วน พะเยา 5513000697 นาง อัมพร ราษี
5 อำเภอเชียงม่วน พะเยา 5513000679 นาง บังอร มงคล
รายการทั้งสิ้น : 5
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า