รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด พะเยา สถานศึกษา อำเภอเชียงม่วน ระดับ มัธยมต้น ภาคเรียน 58/1   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเชียงม่วน พะเยา 5812000013 นาง อำพันธ์ พากเพียร
2 อำเภอเชียงม่วน พะเยา 5722000080 นาย ธิติวุฒิ บุญยืน
3 อำเภอเชียงม่วน พะเยา 5612000530 นางสาว อินสม เมืองก้อน
รายการทั้งสิ้น : 3
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า