รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด พะเยา สถานศึกษา อำเภอเชียงม่วน ระดับ ประถม ภาคเรียน 58/1   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเชียงม่วน พะเยา 5611000256 นางสาว มุกดา เชื้อหมอ
2 อำเภอเชียงม่วน พะเยา 5711000017 นาย ณรงค์ ไก่งาม
3 อำเภอเชียงม่วน พะเยา 5721000014 นางสาว จุ๋มจิ๋ม ขยัน
รายการทั้งสิ้น : 3
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า