รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด พะเยา สถานศึกษา อำเภอเชียงคำ ระดับ มัธยมปลาย ภาคเรียน 58/1   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5813000772 นางสาว ศิรินดา อาดนนท์ลา
2 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5813000633 นาย สมชาย ใจดี
3 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5813000624 นางสาว ชนัฐปภา กลิ่นหอม
4 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5723000020 นาง จริยา ดอกสนธิ์
5 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5723000011 นางสาว พัชรินทร์ เมืองมูล
6 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5713000902 นางสาว สมานใจ แสงศรีจันทร์
7 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5713000573 นาย เดชชลิต อุตส่าห์
8 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5713000023 นางสาว มะลิวัลย์ สุวรรณรัตน์
9 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5713000032 นาง ภาวิณี ไชยชนะ
10 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5713000041 นาย เมืองมนต์ เก่งเดชา
11 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5713000050 นาย พีรวิชญ์ คำราชา
12 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5623000018 นาย ประสงค์ ใจหมั้น
13 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5613003610 นาง สมพร เทียนทอง
14 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5613001616 นางสาว พิชามญชุ์ เสมอเชื้อ
15 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5613000721 นางสาว อภิญญา มังคลาด
16 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5523003481 นาย ก๋วน สุทธสม
17 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5523003490 นาย นรินท์ เมืองคำ
18 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5523003472 นาง รัตนา คำประเสริฐ
19 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5523000734 นางสาว นงคราญ ธรรมากาศ
20 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5523000725 นาง แผง หงษ์สิบสอง
21 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5523000716 นาย กูล แสงศรีจันทร์
22 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5523000293 นางสาว พัชรินทร์ เชื้อสะอาด
23 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5513019151 นาย เทพรักษ์ ก้อนแก้ว
24 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5413001496 นางสาว อนงค์ สนท์ชาวไพร
25 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5413001197 นาย ณัฐพงษ์ คิดหา
รายการทั้งสิ้น : 25
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า