รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด พะเยา สถานศึกษา อำเภอเชียงคำ ระดับ มัธยมต้น ภาคเรียน 58/1   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5812001589 นาย วรวุฒิ ไชยบาล
2 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5812001002 นาย หน่อหล้า วงศเจริญ
3 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5812000984 นาย สิงห์ เดินเร็ว
4 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5812000993 นาย เอก แสงใส
5 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5812000911 นาย ฐนันดร ศรีสุทัีศน์
6 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5812000087 นาย รัชชานนท์ อาจคำ
7 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5812000023 นาย อุเทน ขันคำ
8 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5812000014 นางสาว อภิรดี สุวรรณทา
9 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5722000045 นาย ขจรศักดิ์ อิ่นคำ
10 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5722000018 นาง จันทร์เพ็ญ เกณทา
11 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5712000767 นางสาว ธิวา อาศัยกุด
12 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5712000196 นางสาว กาญจนา วงศ์ใหญ่
13 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5712000020 นาย แถม หายทุกข์
14 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5622000042 นาง สมศรี มังคลาด
15 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5622000024 นาย สุรศักดิ์ โครงกาบ
16 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5622000015 นางสาว ภัทรากร อินต๊ะสิน
17 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5612000531 นาง สิงคาน อิ่นคำ
18 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5612000540 นางสาว รอด อิ่นคำ
19 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5612000335 นาง ผ่องใส แสงศรีจันทร์
20 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5612000317 นาย วิชัย สองสีใส
21 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5612000027 นาย เชาว์ ขันทะวงค์
22 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5522001822 นาย อานันท์ บำรุงพร
23 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5522000405 นาย มงคล คำใส
24 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5522000236 นาย นิยม เชื้อสะอาด
25 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5522000049 นาย ศรีนวล สามแสน
26 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5522000030 นางสาว น้อย ชุมภู
27 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5512002381 นาง เอียม คามะวิถี
28 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5512002402 เด็กหญิง ปาณิศา สุไว
29 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5512000529 นาย ทับ กลิ่นหอม
30 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5412060670 นางสาว เนตรนภา คำบุศย์
31 อำเภอเชียงคำ พะเยา 5412000151 นาย สุพรรณ์ ศรีแพงเพริศ
รายการทั้งสิ้น : 31
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า