รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด พะเยา สถานศึกษา อำเภอเมืองพะเยา ระดับ มัธยมปลาย ภาคเรียน 58/1   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 5623001881 นาย มนตรี นามใจ
2 อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 5623001359 นาย จักรภัทร คำเขียว
3 อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 5813002328 นาย ชัชวาล คำมูล
4 อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 5813002319 นาย ยุทธพงศ์ กามอ้อย
5 อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 5813002300 นาย มานิต ชนะธร
6 อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 5813002298 นาย ชัชชัย จันต๊ะนา
7 อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 5813001693 นางสาว พิมพ์วิไล ยามเย็น
8 อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 5723001763 นาย ปิยะ เปรมแสง
9 อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 5613003646 นาง รสสุคนธ์ ศิริพงษ์สกุล
รายการทั้งสิ้น : 9
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า