รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด พะเยา สถานศึกษา อำเภอเมืองพะเยา ระดับ มัธยมต้น ภาคเรียน 58/1   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 5722000558 นางสาว นาศิริ เงินเย็น
2 อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 5712001709 นาย สิรภพ สุขเจริญ
3 อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 5622000667 นาย เดช คำดี
4 อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 5612001694 นาย สุทรรศน์ สำราญ
5 อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 5522001522 นาย ทศพล ซาววงศ์
6 อำเภอเมืองพะเยา พะเยา 5812001122 นาย พินิจ พุ่มพวง
รายการทั้งสิ้น : 6
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า