รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด ลำพูน สถานศึกษา อำเภอป่าซาง ระดับ มัธยมปลาย ภาคเรียน 59/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอป่าซาง ลำพูน 5913000366 นาย จรัล กันทาพันธ์
รายการทั้งสิ้น : 1
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า