รายงานนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด ลำพูน สถานศึกษา อำเภอลี้ ระดับ มัธยมปลาย ภาคเรียน 59/2   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ สถานศึกษา รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล
1 อำเภอลี้ ลำพูน 5823000081 นางสาว ธิดารัตน์ แก้วใจ
2 อำเภอลี้ ลำพูน 5423000865 นาย สุคล ตาธิยะ
รายการทั้งสิ้น : 2
  หน้าที่    จากทั้งหมด 1 หน้า