รายงานจำนวนนักศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (พิการ)  จังหวัด พะเยา ภาคเรียน 58/1   ( ในงบประมาณ )
ลำดับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปฐมวัย ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย มัธยมปลาย (นศ.โครงการฯ) รวม
1 จังหวัดพะเยา            
2 อำเภอเมืองพะเยา     6 9   15
3 อำเภอจุน   37 11 6   54
4 อำเภอเชียงคำ   77 31 25   133
5 อำเภอเชียงม่วน   3 3 5   11
6 อำเภอดอกคำใต้   7 11 11   29
7 อำเภอปง   30 8 7   45
8 อำเภอแม่ใจ   1 8 7   16
9 อำเภอภูซาง   11 4 6   21
10 ภูซางวิทยาคม            
11 อำเภอภูกามยาว   5 5 1   11
รวม   171 87 77   335